Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Stop klimaændringer – problemer

Side - 22. september, 2010
Allerede i dag ser vi konsekvenserne af de klimaforandringer, som menneskeheden forårsager gennem sit voksende udslip af drivhusgasser. Smeltende gletsjere, oversvømmelser og ørkendannelse er bare nogle af de første målbare tegn på den menneskeskabte globale opvarmning.

Hvis ikke vi handler nu, bliver klimaændringerne endnu værre. Det er de rige industrilande, der har skabt problemet, men det er de fattigste lande, der bliver hårdest ramt. Derfor skal industrilandende gå forrest og kraftigt reducere deres CO2-udledninger.

Den store udfordring er nu at sørge for, at den globale middeltemperatur ikke stiger mere end 2 grader. Det er den grænse som ledende internationale klimaforskere mener, at vi skal holde os under, hvis vi vil forhindre de værste konsekvenser af den globale opvarmning.

Problemer

Drivhuseffekten

Den naturlige drivhuseffekt er en forudsætning for liv på jorden. Problemet er den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten, som især skyldes CO2 fra afbrænding af fossile brændsler.

Afskovning forstærker drivhuseffekten

De sidste store skovområder risikerer at høre fortiden til, hvis vi ikke hurtigt standser skovrydningen. Den globale afskovning af store landområder bidrager med 20 procent af CO2-udledningen og medfører udryddelse af en lang række dyre- og plantearter.

Danmark i kulalderen

Omkring halvdelen af Danmarks produktion af elektricitet sker på ni centrale kraftværker med kul som brændsel. Afbrænding af kul er ansvarlig for en tredjedel af Danmarks CO2-udslip og sikrer os desværre en placering på verdens top-25 liste over CO2-udslip per indbygger. Danmark er samtidig blandt verdens 5 største kul-importører per indbygger.

Tjæresand - verdens værste industri

Tjæresand bliver kaldt verdens værste industri, fordi produktionen er så beskidt og ødelæggende. De største, kendte områder med tjæresand dækker cirka 140.000 kvadratkilometer i den canadiske vildmark i provinsen Alberta. Det norske olieselskab Statoil har erhvervet sig rettighederne til at udvinde tjæresand i et område på 1100 kvadratkilometer.

Atomkraft og CCS er ikke en løsning

Atomkraft er en dyr og farlig teknologi, der kun vil give et marginalt bidrag til at reducere CO2. Den skaber derimod en lang række nye problemer og efterlader det uløste affaldsproblem til fremtidige generationer.
Kulkraft, hvor man opfanger og lagrer CO2 (CCS), er et forsøg på at reducere klimapåvirkningen fra afbrænding af kul på kulkraftværker. Det er en teknologi, der måske vil fungere i stor skala om 10-15 år. Kulmineindustrien og elsektoren bruger CO2-lagring som en undskyldning for at man kan opføre nye, kulfyrede kraftværker. CCS er dog rasende dyrt og vil føre til op til 40 procent øget kulforbrug. Ingen kan garantere for, at den lagrede CO2 bliver i undergrunden. Derfor skal penge og politisk fokus hellere bruges til at fremme vedvarende energi og energibesparelser.

 

De største kendte områder med tjæresand dækker cirka 140.000 kvadratkilometer i den canadiske vildmark i provinsen Alberta. Det norske olieselskab Statoil har erhvervet sig rettighederne til at udvinde tjæresand i et område på 1100 kvadratkilometer.