Coal

Photo | 2012-08-13

Sheep graze near the Baiyinhua No. 1 open-cast coal mine in West Ujimqin Banner of Xilin Gol, Inner Mongolia.

Categories