Valmistetaan vanhoista puista lyhytaikaisia kertakäyttötuotteita. Pahennetaan ilmastonmuutosta, hävitetään luonnon monimuotoisuutta ja rikotaan luonnonsuojelulakia. Tällaista biotaloutta tarjoilevat meille tällä viikolla Metsähallitus ja StoraEnso.

Metsähallitus avohakkaa Suomussalmen Leipimäellä yli 170- vuotiasta vanhaa metsää, joka on useiden uhanalaisten lajien elinalue. Paikalliset luonnonsuojelujärjestöt ovat vaatineet Kainuun ELY- keskusta puuttumaan hakkuisiin, koska Metsähallitus hävittää luonnonsuojelulailla suojeltua liito-oravan elinympäristöä. Greenpeace on tänään tehnyt poliisille rikosilmoituksen hakkuista.

Metsähallitus ei ollut selvittänyt lain suojelemia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hakkuualueilta, vaan toimii vanhojen, puutteellisten tietojen varassa. Metsähallitus ja ELY- keskus olivat jättäneet tutkimatta paikallisen ympäristöjärjestön kesällä alueelta ilmoittamat liito-oravahavainnot. Parhaillaan hakkuun kohteena olevilta alueilta on eilen tehty uusia havaintoja liito-oravan esiintymisestä, ja tänään liito-oravan jätöksiä on löydetty jo avohakatulta alueelta kaadetun puun juurelta.

Leipimäeltä on löydetty myös uhanalaisia kääpä- ja jäkälälajeja jotka kertovat metsän korkeista suojeluarvoista. Metsän keski-ikä on yli 170 vuotta, ja puuston joukossa – nyt myös tienvarren pinoissa - on runsaasti aikaisempien puustosukupolvien vielä vanhempia mäntyjä, keloja ja lahopuita. Tällaiset metsät ovat erityisen arvokkaita luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle ja sitä uhanalaista metsäluontoa jonka suojeluun Suomen valtio on kansainvälisin ympäristösopimuksin sitoutunut.

Leipimäen vanhan metsän avohakkuusta vastaa lopulta metsäjätti StoraEnso, jonka tilauksesta metsä kaadetaan. Merkinnät Leipimäen pinoissa näyttävät, että alueen puista keitetään sellua StoraEnson Kemin ja Oulun tehtailla. StoraEnso väittää noudattavansa puunhankinnassa ympäristömerkkinä tunnetun FSC- järjestelmän kontrolliperiaatteita. Tämä ei pidä paikkaansa Leipimäen tapauksessa, sillä kyseessä on selkeästi korkean suojeluarvon metsä.
Kuva: liito-oravametsää matkalla StoraEnson Oulun tehtaille.

Kainuun ELY-keskuksen syksyllä 2013 laatiman laajan tarkastusraportin mukaan Metsähallitus on viime vuosina hävittänyt luonnonsuojelulain vastaisesti useita kymmeniä liito-oravan elinalueita Suomussalmella. Hakkuiden seurauksena on muodostunut laajoja alueita, joilla liito-oravalla ei ole minkäänlaisia elämisen eikä lisääntymisen mahdollisuuksia. Metsähallituksen hakkuusuunnitelmien kohteena on parhaillaan useita Leipimäen kaltaisia vanhoja metsiä, joiden luonnonsuojeluarvot ovat huomattavia. Tästä aiheesta on siis lisää odotettavissa tänä syksynä ja talvena. Kuvia Kainuun metsistä ja niiden hakkuista voit katsoa täältä.

Matti Liimatainen
Metsävastaava