Mayon Volcano erupting above Legazpi City, Philippines,

Photo | August 29, 2006

Mayon Volcano erupting above Legazpi City, Philippines,

Categories