The Meratus Mountains

Photo | September 19, 2012

The Meratus Mountains, South Kalimantan.