Marine verneområder

Side - 13 januar, 2011
Av Norges 1556 naturreservater, nasjonalparker og andre vernede områder er 314 vernede vassdrag. Ingen av disse omfatter havområder.Oppretting av marine verneområder kan være den eneste redningen for havmiljøet.

Det er allment akseptert at vi må opprette naturreservat for å beskytte miljøet og det biologiske mangfoldet på land.

11,5% av landområdene på jorden er beskyttet, mens under 0,5% av havområdene har samme status.

Et globalt nettverk av marine verneområder er en måte å både bevare og øke det biologiske mangfold på. Forskning viser at marine verneområder ikke bare beskytter de truede artene fra utrydding men også øker kvaliteten på de forskjellige artene og slik beskytter framtidige fiskerier.

Hva er marine verneområder?

Med marine verneområder mener vi havområder som er beskyttet på samme måte som reservater på land, det vil si at det bl.a.ikke skal drives kommersielt fiske eller gass- grus- eller oljeutvinning. Områdene skal også stenges for alle former for dumping. Marine reservater bør opprettes både i nasjonalt og internasjonalt farvannn.
Greenpeace mener at det er viktig å opprette marine verneområder for å beskytte og bevare marine økosystemer, og at de bør plasseres slik at de tilsammen utgjør et globalt nettverk. Vi kan også se at det kan være nødvendig å holde en del av de kystnære reservatene åpne for fiske med passive, ikke-destruktive metoder, under forutsetning av at det er økologisk forsvarlig.

Hvordan fungerer marine verneområder?

Ved å frede relativt store områder får økosystemer en bedre mulighet til å hente seg inn igjen. Dersom kvaliteten på habitatene øker er det også sannsylig at det vil oppstå en større artsrikdom innen verneområdene. Dessuten blir stabiliteten og motstandskraften mot forstyrrelser i økosystemet bedre. Marine reservater opprettes for å bevare det marine miljøets struktur og funksjon.

Marine verneområder vil også kunne fungere som vitenskaplige referanseområder. Ved å studere disse områdene kan vi lettere overvåke og forstå den menneskelige påvirkningen av havet.

Fordeler for fiskerne

Flere internasjonale undersøkelser har konkludert med at marine verneområder øker kvaliteten på fiskeriene i områdene rundt verneområdene på grunn av den såkalte "spill over" effekten. Innenfor verneområdene lever fiskene lenger og blir større, og større individer får som regel flere avkom en de mindre.

Etter en stund vil habitatet til de store fiskene bre seg utenfor de marine verneområdene og med en riktig forvaltning vil det vil bli et overskudd av store kvalitetsfisk i områder det er lov å fiske i. En omfattende analyse av mer enn 40 studier gjort av Gell & Roberts i 2003 viste at "spill over" effekten var maksimal dersom 20-40% av vannet ble fredet.

Ved å opprette marine verneområder i spesiellt sårbare områder, for eksempel gyteområder og oppvekstområder, vil marine verneområder også gavne arter som vanligvis forflytter seg over store områder.

En god investering

Marine verneområder er ikke et universalt botemiddel som løser alle miljøproblemer i verdens hav. Globale klimaforandringer, overgjødsling og forurensing krever også sitt, men marine verneområder styrker økosystemenes egen evne til å motstå og overleve menneskeskapte forstyrrelser.

Dersom store havområder avsettes til marine verneområderr kommer dette unektelig til å ha konsekvenser for dagens fiskerivirksomhet, og områder som tilhører de beste fiskeriene i dag kan bli avstengt og fiskere må forandre dagens fiskemønster.

Emner