Miljøbevegelsen har samlet seg om felles krav til klimameldingen, og krever at regjeringen legger frem en ambisiøs klimamelding som gir en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.

Vitenskapelige anbefalinger fra FNs klimapanel og klimaforskere må ligge til grunn for klimameldingen. Klimameldingen må være det første steget mot nullutslippssamfunnet. Samtidig må regjeringen løfte blikket utover 2020 for å sikre at tograders-målet ikke overskrides. Regjeringen må fortsette det internasjonale arbeidet for en juridisk bindende klimaavtale.

Klimameldingen må som et minimum inneholde følgende tiltak for innenlandske utslippsreduksjoner: 

  • Norske utslipp i 2020 må ikke overskride 45 millioner tonn CO2, og må nås gjennom bindende utslippsmål for alle sektorer som avtalt i Klimaforliket.
  • CO2-avgiften må økes gradvis til 1000 kr/tonnet. Økningen må finansiere et klimatiltaksfond for industrien.
  • Sikre folkets klimapakke:
  1. Storstilt satsing på kollektivtrafikk ved å øke belønningsordningen for kollektivtrafikk til én milliard i budsjettet for 2013 og tre til fire milliarder på sikt, slik transportetatene antyder.
  2. Hele dobbeltsporet i intercity-området må være ferdig utbygd, som første del av et høyhastighetsnett, innen utgangen av 2023.
  3. Øke støtten til energieffektivisering og klimavennlige oppvarmingsløsninger.
  • Forbud mot fossil fyring i alle bygg innen 2020.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Framtiden i våre hender, Bellona og Zero