[R]EWOLUCJA ENERGETYCZNA

Problem

Spalanie na skalę masową paliw kopalnych, a w tym przede wszystkim węgla, jest ogromnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Elektrownie produkujące energię w oparciu o węgiel są największym źródłem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powodowanych przez ludzi. Węgiel jest odpowiedzialny za ponad jedną trzecią emisji dwutlenku węgla na świecie.

Pomimo postępu w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ostatnich 20 latach, stale jeszcze na wytworzenie jednostki dochodu narodowego Polska zużywa 2–2,5 razy więcej energii niż czołowe państwa UE. Nasz system energetyczny, oparty głównie na spalaniu węgla, jest przestarzały - do roku 2020 konieczne będzie wycofanie z użytkowania co najmniej 40 procent mocy polskich elektrowni. Groźba potężnego kryzysu energetycznego jest realna już w roku 2015. Nadchodzący kryzys można złagodzić jedynie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, czyli poprawę efektywności energetycznej i przez możliwie szybki rozwój odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązania

Pomimo utrzymującego się kryzysu ekonomicznego, branża związana z produkcją energii ze źródeł odnawialnych pozostała jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Sektor tak zwanej „zielonej energii” tworzy także znacznie więcej miejsc pracy niż energetyka węglowa i kilkanaście razy więcej niż energetyka jądrowa. Odpowiedzią na kryzys klimatyczny, ekonomiczny czy rosnące koszty produkcji energii opartej o paliwa kopalne jest dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych, wspierany przez rozpowszechnianie technologii zmniejszających zużycie energii. Poprawa efektywności energetycznej jest najkorzystniejszym działaniem gospodarczym z ekonomicznego, społecznego i ekologicznego punktu widzenia. Jest wypełnianiem konstytucyjnego zapisu o zrównoważonym rozwoju kraju.

Dostępne technologie pozwalające na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) z wiatru, fal morskich słońca, geotermii czy lokalnie wykorzystywanej biomasy są w stanie zapewnić sześciokrotnie więcej energii niż obecnie wynosi całe jej światowe zużycie. Zgodnie z szacunkami Instytutu Energetyki Odnawialnej, w roku 2010 w Polsce wykorzystano zaledwie niecały 1 procent realnego potencjału energetyki słonecznej, 18 procent energii geotermalnej, 41 procent energetyki wodnej i 1,5 procenta energetyki wiatrowej.

Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) doprowadzą do obniżenia cen energii dla obywateli i pozwolą przyspieszyć wzrost gospodarczy. Już w roku 2030 ponad 50% energii elektrycznej może być w Polsce produkowane ze źródeł odnawialnych, a dzięki rozwojowi sektora OZE powstanie ponad 100 tys. miejsc pracy. Najnowszy raport ekspercki „[R]ewolucja Energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej” udowadnia, że zmiana struktury rynku energii będzie korzystna dla polskiej gospodarki.

Raport przygotowany przez ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie porównuje rządową strategię rozwoju energetyki (scenariusz referencyjny) z autorskim scenariuszem alternatywnym. Scenariusz rządowy zakłada kontynuację produkcji energii w oparciu o spalanie paliw kopalnych. Raport „[R]ewolucja Energetyczna dla Polski” pokazuje, że zmiana struktury rynku energetycznego oparta o poprawę efektywności energetycznej i stopniowe przechodzenie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, jest realną alternatywą. Opracowanie w przystępny sposób tłumaczy złożoność wyzwań, przed jakimi stoi Polska. Przedstawione są w nim aktualne prognozy wzrostu gospodarczego, cen paliw i technologii oraz liczby ludności w Polsce do roku 2050. Polska gospodarka nie musi być uzależniona od węgla. Nie ma przesłanek technologicznych czy gospodarczych, by utrzymywać obecny miks energetyczny. Jak mówią eksperci, [R]ewolucja energetyczna, czyli zmiana struktury rynku energetycznego i stopniowe przechodzenie na produkcję energii z OZE, staje się realną alternatywą. Zaproponowany system zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i pozwala oprzeć gospodarkę na innowacyjnych, nowoczesnych technologiach. Raport porównuje ze sobą dwa możliwe do realizacji scenariusze wytwarzania i zaopatrzenia kraju w energię do roku 2050.

Publikowane w raporcie dane w rzetelny sposób pokazują rachunek korzyści i strat. Towarzyszące im analizy stawiają ważne pytania o to, w jakim kierunku rozwijać się mogą stabilne miejsca pracy w sektorze energetycznym, czy możemy poradzić sobie z pogłębiającym się ujemnym saldem wymiany handlowej surowców energetycznych, czy też z rosnącą zależnością energetyczną w transporcie.

Wykorzystanie potencjału OZE jest w Polsce niewielkie – wynosi zaledwie 7,8%. Z nowego raportu IEO i DLR wynika, że do roku 2050 Polska może produkować 88% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr czy - wykorzystywana w sposób zrównoważony - biomasa. Całkowity roczny potencjał odnawialnych zasobów energii jest 160 razy większy niż roczne zużycie paliw kopalnych.

Miejsca pracy (prognoza na rok 2030)

Utrzymywanie obecnej strategii będzie prowadzić do znacznego zmniejszenia zatrudnienia w sektorze energetycznym. W scenariuszu alternatywnym nie da się powstrzymać spadku zatrudnienia w energetyce konwencjonalnej, ale kompensuje go wzrost liczby miejsc pracy w sektorze OZE. Do roku 2030 powstanie w nim ponad 100 tys. miejsc pracy, stanowiących 63% zatrudnienia w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Różnica w liczbie miejsc pracy w 2030 roku wynosi niemal 50 tys. na korzyść scenariusza alternatywnego.

Ile [r]ewolucja energetyczna będzie kosztować odbiorców

O ile w okresie do 2030 roku jednostkowe koszty energii elektrycznej dla odbiorców w obu scenariuszach są zbliżone, to po roku 2030 koszty w scenariuszu alternatywnym bardzo szybko spadają i w 2050 roku osiągają 8,2 eurocentów/kWh, podczas gdy w scenariuszu referencyjnym koszty te sięgają 11,8 eurocentów/kWh (rys.: prognoza całkowitych kosztów zaopatrzenia gospodarki narodowej w energię elektryczną w scenariuszu referencyjnym i alterantywnym. Koszty podano w cenach stałych Euro z roku 2010). Niższe koszty w scenariuszu alternatywnym przekładają się na znacznie wyższe korzyści gospodarcze.

 

Aktualnie ważą się losy przyszłości polskiego sektora energetycznego na kolejne dekady. Zależy ona od strategicznych decyzji, które polski rząd musi podjąć w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Muszą one być oparte na długofalowych prognozach oraz rzetelnym rachunku zysków i strat, biorącym pod uwagę nie tylko aktualne ceny energii, ale pełny koszt wdrażanych rozwiązań, zarówno dla polskich przedsiębiorstw, gospodarki, jak i obywateli. Strategia wykorzystująca potencjał krajowych źródeł odnawialnych prowadzi do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, obniżenia kosztów produkcji energii, ograniczenia importu surowców i innych korzyści gospodarczych opisanych szerzej w raporcie.

Co robimy?

Wiatrak
  • Działamy na rzecz przebudowy systemu energetycznego, czyli odejścia od spalania paliw kopalnych na rzecz lokalnych źródeł odnawialnych i oszczędnego zużycia energii.
  • Promujemy rozwój małych, lokalnych i bezpiecznych źródeł odnawialnych.
  • Sprzeciwiamy się oparciu produkcji energii odnawialnej o spalanie węgla zmieszanego z biomasą w dużych elektrowniach konwencjonalnych.

Polska bez atomu Koniec ery węgla

 

Raport IEO o kondycji polskiego przemysłu produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej

Raport / Publikacja | 2 czerwca, 2016 o 14:00

Obecnie w Polsce w sektorze OZE jest zatrudnionych 33 tys. osób. Wiele firm specjalizujących się w produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ogranicza jednak produkcję.

Raport: Nieuchronny upadek węgla

Raport / Publikacja | 1 grudnia, 2015 o 16:17

Badanie TNS: Postawy wobec polityki energetycznej

Raport / Publikacja | 19 października, 2015 o 13:12

Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej

Raport / Publikacja | 23 kwietnia, 2015 o 11:50

Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej – systemu, w którym wszyscy zainteresowani mają równe prawa i możliwości opłacalnego produkowania energii ze źródeł odnawialnych i korzystania z niej. Jest ona niezbędnym elementem budowania...

Dlaczego ustawa o OZE nie spełnia oczekiwań społecznych?

Raport / Publikacja | 20 lutego, 2015 o 9:51

1 - 5 z 29 wyników.