Zamknij okienko

Po debacie w Hajnówce na temat przyszłości Puszczy

Informacja prasowa - 17 marca, 2018
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom regionu powiatu hajnowskiego za debatę na temat ochrony Puszczy Białowieskiej, a także szans i barier rozwojowych dla całego regionu. Debata, która odbyła się w Hajnówce 16 marca, dobitnie pokazała, że obecna formuła zarządzania naszym wyjątkowym dziedzictwem przyrodniczym musi zostać zmieniona. Jednocześnie podkreślamy, że szansą rozwoju regionu jest wdrożenie koncepcji powiększania parku narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej zgodnie z koncepcją zespołu powołanego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która zakładała program rozwoju regionu łączący potrzeby mieszkańców z ochroną tego wyjątkowego lasu.

Zgodnie z podjętym zobowiązaniem podczas debat przez dyrektora Greenpeace Polska i w odpowiedzi na nieprawdziwy i zniesławiający zarzut p. Mieczysława Gmitera publikujemy poniżej raport z misji ekspertów IUCN dla UNESCO w sprawie przestrzegania zasad ochrony obiektu światowego dziedzictwa za jaki uznana została cała Puszcza Białowieska.

Pełna treść raportu dostępna jest w języku angielskim na podlinkowanej stronie internetowej UNESCO. Raport jest także do ściągnięcia poniżej.

Dla ułatwienia publikujemy poniżej kluczowe fragmenty raportu, na które w debacie powoływał się dyrektor Greenpeace Polska, wraz z ich tłumaczeniem.

Strona 13 raportu, w części dotyczącej oceny stanu ochrony.

the location of the "sanitary cuttings”: the experts have observed that those cuttings have been made several times in areas subject to Partial Protection II, in contradiction to the Management Plan Roadmap (Maps 5 and 6);

Tłumaczenie: Lokalizaca „cięć sanitarnych”: eksperci zaobserwowali cięcia prowadzone na obszarach II strefy częściowej ochrony wbrew Mapie Drogowej Planu Zarządzania (przypis: chodzi o oficjalny dokument jakim jest Mapa Drogowa Planu Zarządzaniam obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska).

Strona 17 raportu, w części dotyczącej „wniosków i rekomendacji”.

The SFS forest experts and specialists seem to have misinterpreted the rules applying to the different management zones within the WH property which led to proposing cutting in the “Partial Protection II Zone” where it is not allowed, according to the zoning presented in the nomination file. Furthermore, they believe in the necessity of active management of the forest stands in the “Partial Protection II Zone,” in particular in the stands which had in the past been replanted with spruce and the stands with severe bark beetle infestation. Overall it appears that a number of current forestry norms and practices are not entirely appropriate for nature conservation purposes.

Tłumaczenie: Eksperci i specjaliści Lasów Państwowych wydają się źle interpretować zasady prowadzenie gospodarki w  strefach ochronnych obiektu UNESCO (z ang. World Heritage), co doprowadziło do cięć w „II strefie częściowej ochrony”, które zgodnie z podziałem na strefy były niedozwolone według dokumentów nominacyjnych. Co więcej, wierzą oni w konieczność prowadzenia czynnej gospodarki leśnej na obszarach „II strefy częściowej ochrony”, a w szczególności na powierzchniach zalesianych świerkiem oraz powierzchniach dotkniętych gradacją kornika drukarza. Wygląda na to, że szereg zasad i praktyk prowadzonej gospodarki leśnej nie jest w pełni zgodnych z celami ochrony przyrody.

Pełna treść raportu >>

Tematy