Formularul 200

Pagină - martie 14, 2011
Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul 2012 către o entitate nonprofit, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. 2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, și orice alte operațiuni de acest gen. Aceasta donație nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat și depus la Fisc până la data de 25 mai 2013. Dacă nu folosiți această opțiune, suma respectivă râmâne să fie încasată și gestionată de stat.

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Cu același formular, într-o rubrică separată, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
Descărcați Formularul 200 PDF

Declarație privind veniturile realizate” (poate fi obținut gratuit și de la orice administrație financiară)
- Tipăriți formularul  în 2 exemplare

- Completați ambele exemplare astfel:
Anul: 2012
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, inițiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT: se completează cu informații despre veniturile realizate în anul anterior conform instrucțiunilor
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂȘTIGUL NET ANUAL, se bifează căsuța corespunzătoare:
1. Bursa privată:  Contract nr./data privind acordarea bursei private. Suma plătită de dvs. în cursul anului pentru bursa privată. Documente de plată nr./data: documentelor care atestă plata bursei private.
2. Susținerea unei entități nonprofit: Suma — se completează cu suma donată sau nu se completază, în situația în care nu se cunoaște suma care poate fi virată, organul fiscal va calcula și vira suma conform legii. Denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult. Codul de identificare fiscală al entității nonprofit. Cont bancar (IBAN) al entității nonprofit (formularul existent pe acest site este gata completat cu datele noastre).
IV. se lasă necompletat/se barează/se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
- Anexați documentele care justifică veniturile realizate
- Semnați și depuneți personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineți (unde aveti domiciliul sau unde locuiți efectiv), până la data de 25 mai 2013.
- Formularul se poate trimite și prin poștă, cu scrisoare recomandată, pe adresa administrației financiare  de care aparțineți (unde aveți domiciliul).

Dacă ați realizat venituri și din salarii și din alte surse completați și depuneți ambele formulare 230 și 200. Cel târziu până la data de 25 mai 2013.

 

Subiecte