Formularul 230

Pagină - martie 14, 2011
Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul 2012 către o entitate nonprofit, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. 2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, și orice alte operațiuni de acest gen. Aceasta donație nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat și depus la Fisc până la data de 25 mai 2013. Dacă nu folosiți această opțiune, suma respectivă râmâne să fie încasată și gestionată de stat.

Puteți dona doi la sută (2%) din impozit către un ONG astfel:

Dacă sunteți salariat(ă), angajat pe bază de contract individual de muncă sau funcționar public sau dacă ați obținut venituri asimilate salariilor (indemnizația administratorului, indemnizația directorilor, asociaților unici, suma din profitul net, cuvenită administratorilor la companii/societăți naționale, remunerația primită de președintele asociației de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)):


Descărcați Formularul 230 PDF

 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” (poate fi obținut gratuit și de la orice administrație financiară);

- Tipăriți formularul (1 pagină) în două exemplare;
- Completați ambele exemplare astfel:
Anul: 2012
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, inițiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu
II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifează căsuța corespunzătoare:
1. Bursa privată:  Contract nr./data privind acordarea bursei private. Suma plătită de dvs. în cursul anului pentru bursa privată. Documente de plată nr./data: documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit: Suma — se completează cu suma donată sau nu se completază, în situația în care nu se cunoaște suma care poate fi virată, organul fiscal va calcula și vira suma conform legii. Denumirea completă a entității nonprofit. Codul de identificare fiscală al entității nonprofit. Cont bancar (IBAN) al entității nonprofit (formularul existent pe acest site este gata completat cu datele noastre).

III. Se lasă necompletat/se barează
- Semnați și depuneți personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administrației financiare de care apartineți (unde aveți domiciliul sau unde locuiți efectiv), până la data de 25 mai 2013.
- Formularul se poate trimite și prin poștă, cu scrisoare recomandată, pe adresa administrației financiare  de care aparțineți (unde aveți domiciliul).

 

Adresele administrațiilor financiare sunt publicate pe pagina ADM. FISCALE.

Subiecte