ข้อมูลล่าสุด

 

Toxic Tech: Not in Our Backyard - Summary

สิ่งพิมพ์ | กุมภาพันธ์ 22, 2551 ที่ 6:00

Greenpeace has commissioned the report, Toxic Tech: Not in Our Backyard to investigate the global sales of electrical and electronic products and assess the amount of waste arising from these. The findings of this report are presented here in...

Toxic Tech: Not in Our Backyard - Full Report

สิ่งพิมพ์ | กุมภาพันธ์ 22, 2551 ที่ 6:00

Greenpeace has commissioned the report, Toxic Tech: Not in Our Backyard to investigate the global sales of electrical and electronic products and assess the amount of waste arising from this. The UN estimated that some 20 to 50m tonnes of...

Toxic Tech: Switching on to Green Electronics - Campaign Briefing

สิ่งพิมพ์ | กุมภาพันธ์ 22, 2551 ที่ 6:00

Electronic devices are a complex mixture of several hundred materials, many of which can contain hazardous chemicals such as heavy metals - highly toxic compounds of lead, mercury or cadmium - hexavalent chromium, berylrium, brominated flame...

ศึกบริษัทเกมส์

รายการบล็อก จาก กรีนพีซ ประเทศไทย | กุมภาพันธ์ 15, 2551

สวัสดีค่ะ กรีนพีซประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเล่นเกมส์และทุกท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ' ศึกบริษัทเกมส์ ' ภาคภาษาไทย เพื่อส่งข้อความต่อ โซนี่ ไมโครซอฟท์ และ นินเทนโด ซึ่งเป็นผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นเกมส์เพลย์ส...

ครบรอบ 4 ปี พิธีสารเกียวโต กรีนพีซชวนกลุ่มเยาวชนร่วมโครงการ “ลงมือทำ ลดใช้พลังงานที่บ้...

เรื่องราว | กุมภาพันธ์ 15, 2551 ที่ 6:00

กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซจัดกิจกรรม “ลงมือทำ ลดการใช้พลังงานที่บ้านเรา” โดยเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันลดการใช้พลังงานในที่พักของตนเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องในโอกาสครบรอบ 4...

นิทรรศการภาพถ่าย "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต

รายการบล็อก จาก กรีนพีซ ประเทศไทย | กุมภาพันธ์ 13, 2551

English text is after Thai. สวัสดีค่ะ ผ่านไปแล้วกับการประกวดภาพถ่ายห ัวข้อ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ถึงเวลาของนิทรรศการภาพถ่ายแล้วค่ะ ......               ...

เศรษฐศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์: บทสรุปผู้บริหาร

สิ่งพิมพ์ | กุมภาพันธ์ 6, 2551 ที่ 6:00

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา คำสั่งซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ลดลงอย่างมากทั่วโลก เหตุผลประการหนึ่งคือเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นเหตุให้คนละทิ้งพลังงานนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของพลเรือนดำเนินการมากว่า 50 ปี ในช่วงเวลาอันยาวนานเช่นนี้...

กรีนพีซจี้รัฐบาลใหม่ นิวเคลียร์ไม่ใช่ทางออก : เสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ | กุมภาพันธ์ 6, 2551 ที่ 6:00

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพรรคพลังประชาชนให้ยุบสำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Nuclear Power Development Office) และใช้เงิน 1.38 พันล้านบาท ในการเพิ่มศักยภาพของประสิทธิภาพทางพลังงาน การจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้า (DSM) และ...

การทำเกษตรกรรม การทำลายป่าเพื่อการเกษตร และ

ภาพ | กุมภาพันธ์ 4, 2551 ที่ 15:19

การทำเกษตรกรรม การทำลายป่าเพื่อการเกษตร และ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

กรีนพีซระบุใช้สารเคมีเกษตรเกินจำเป็นส่งผลร้ายต่อคุณภาพน้ำในไทย

เรื่องราว | กุมภาพันธ์ 1, 2551 ที่ 6:00

รายงานล่าสุดของกรีนพีซเปิดเผยว่าการใช้สารเคมีเกษตรเกินขนาดในประเทศไทยมานานหลายทศวรรษก่อมลพิษให้แก่แหล่งน้ำในประเทศ และสร้างความเสี่ยงโดยตรงให้กับสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

2321 - 2330 ของ 3334 ผล