ขอบคุณที่ลงทะเบียนรับข่าวจากกรีนพีซ

หน้า - กรกฎาคม 22, 2552

คุณจะได้รับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และวิธีง่ายๆ ที่คุณสามารถปกป้องโลกได้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทางอีเมล

หากคุณต้องการช่วยสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ โปรดบริจาค หรืออ่านวิธีการอื่นที่ทำให้คุณมีส่วนร่วมได้มากขึ้น

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมสันติภาพ โดยทำสิ่งต่อไปนี้

เร่งให้มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อรับมือกับภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่โลกต้องเผชิญอยู่ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)

สร้างอนาคตที่ปราศจากสารพิษ โดยปกป้องแหล่งน้ำจากอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารพิษ

รณรงค์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการปฏิเสธพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนให้มีเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม

ยุติยุคนิวเคลียร์ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติจากภัยเสี่ยงที่ยอมรับ​ไม่​ได้​จากกากกัมมันตภาพรังสีและอุบัติเหตุร้ายแรง