คุณค่าหลักของเรา

หน้า - มกราคม 13, 2553
หลักการและคุณค่าหลักที่เป็นรากฐานของกรีนพีซสะท้อนออกมาในงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ซึ่งได้แก่
  • เรา 'เป็นประจักษ์พยาน' ของการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีที่สงบสุข ปราศจากความรุนแรง
  • เราใช้การเผชิญหน้าแบบสันติวิธี เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและคุณภาพของการโต้เถียงของคนในสังคม
  • ในการเปิดโปงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและการหาวิธีแก้ปัญหา เราไม่มีพันธมิตรหรือปรปักษ์ถาวร
  • เราสร้างความเชื่อมั่นว่าเราเป็นอิสระทางการเงิน โดยไม่พึ่งพาผลประโยชน์ของรัฐบาลหรือธุรกิจ
  • เราแสวงหาและส่งเสริมการโต้เถียงเกี่ยวกับทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมที่เปิดเผยและมีข้อมูลในสังคม
  • ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายของการรณรงค์ เราใส่ใจอย่างมาก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพโดยแท้จริงต่อหลักการประชาธิปไตย และเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่จะส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมทั่วโลก