หลักการการระดมทุน

หน้า - มกราคม 13, 2553

กิจกรรมทั่วโลกของกรีนพีซได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากเงินบริจาคของบุคคลทั่วไปในหลายประเทศทัวโลก และจากเงินบริจาคจากมูลนิธิ

สำนักงานต่างๆ ของกรีนพีซขอเงินสนับสนุนตลอดเวลาเพื่อให้มีรายได้มากที่สุดเพื่อสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลกได้ วิธีการที่เราใช้ในการระดมทุนสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติทางวิชาชีพขององค์กร และการปฏิบัติที่ดีที่ส่งเสริมโดยสถาบันการระดมทุน การตลาด และ การโฆษณาในประเทศที่เราดำเนินงาน กรีนพีซทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนในการรณรงค์ การระดมทุน และ การจัดการด้านการเงิน

ในการระดมทุน เราอธิบายถึงกิจกรรมและความต้องการของเราอย่างถูกต้อง นโยบายและการปฏิบัติของเราสร้างความมั่นใจได้ว่าูเงินบริจาคจะถูกนำไปต่อยอดพันธกิจขององค์กร ในเรื่องนโยบาย เราไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัท พรรคการเมือง หรือ หน่วยงานรัฐบาลระหว่างชาติ เช่น สหประชาชาติหรือองค์กรชุมชนยุโรป เนื่องจากจะทำให้เราไม่เป็นอิสระในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เรารณรงค์ เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธเงินบริจาคจากภาคเอกชนที่จะทำให้เราไม่เป็นอิสระ ขาดบูรณาการ และ บ่ายเบี่ยงไปจากความสำคัญที่เรากำหนดสำหรับงานรณรงค์ต่างๆ นอกจากนี้เงินบริจาคครั้งละมากๆ จะถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นี้

ค่าใช้จ่ายด้านการระดมทุน

กรีนพีซทั่วโลกทำงานเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่าย รายได้ และ คุณภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการระดมทุนให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับรายได้

สิทธิของผู้บริจาค

ดังที่เราสรุปหลักการไว้ในหน้า กฎบัตรความรับผิดชอบสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ เราเคารพสิทธิของผู้บริจาคในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เราระดมทุนให้ ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเราใช้เงินบริจาคของพวกเขาอย่างไร ได้รับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวและสิทธิในการถูกลบชื่อจากรายชื่อสำหรับส่งจดหมาย ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและอำนาจของผู้ระดมทุน และในการออกมายอมรับโดยไม่เปิดเผยชื่อเมื่อจำนวนเงินบริจาคของพวกเขาทำให้เราไม่เป็นอิสระ

เงินบริจาคสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ

เมื่อมีผู้บริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เราพยายามเต็มที่ที่จะให้เกียรติผู้บริจาคที่ร้องขอ หากเราเชื้อเชิญให้สาธารณชนบริจาคเพื่อประเด็นสังคมบางเรื่อง เราจะใช้วิธีการทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับเพื่อติดตามและควบคุมเงินบริจาค เราจะเปิดเผยรายงานที่ถูกต้องและตรงเวลาแก่สาธารณชน ซึ่งมีข้อมูลจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ เงินถูกใช้ไปอย่างไร และ อัตราส่วนสุทธิที่ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์หรือประเด็นทางสังคมนั้นๆ เราพยายามอย่างมากที่จะไม่ระดมทุนเกินงบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ที่เราระบุไว้ในการร้องขอเงินสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ และจะพัฒนาแผนการสำหรับจัดการกับการขาดเงินหรือเงินที่หาได้เกินสำหรับโครงการระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เราพยายามทุกวิถีทางที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดและยุติธรรมเกี่ยวกับการจัดการเงินบริจาคที่ผู้บริจาคกำหนดให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง