ข้อเรียกร้องของกรีนพีซ

หน้า - กุมภาพันธ์ 17, 2553
ในการที่จะบรรลุถึง “การปฏิวัติเพื่อการผลิตที่สะอาด” ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะรักษาแหล่งน้ำของประเทศไทย กรีนพีซเสนอข้อเรียกร้องต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ปล่อยมลพิษอันตรายลงสู่ แหล่งน้ำ และรัฐบาลในฐานะเป็นผู้ควบคุมอุตสาหกรรมและกำหนดทิศทางการจัดการกับมลพิษทาง น้ำของประเทศให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนดังต่อไปนี้

ข้อเรียกร้องต่อภาคอุตสาหกรรม

บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องให้คำมั่นที่จะหยุดปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่แหล่งน้ำในทันที นำแนวทางการผลิตที่สะอาด (Clean Production) มาประยุกต์ใช้ โดยจะต้อง

๑. ประกาศเป้าหมาย (targets) และระยะเวลา (timelines) ที่จะดำเนินการลดการใช้สารเคมีอันตรายต่างๆ ในกระบวนการผลิต และถึงที่สุดคือกำหนดเป้าหมายที่จะเลิกใช้สารเคมีอันตรายเหล่านั้น ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เปิดเผยข้อมูลการใช้และปล่อยสารเคมีอันตรายต่างๆ ของโรงงานสู่สิ่งแวดล้อม ต่อสาธารณะชน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ต้องให้คำมั่นที่จะดำเนินการป้องกันและยุติการปล่อยสารเคมีอันตรายสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน โดย

๑. รวบรวมจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ที่มีการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม) และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ ลด จำกัดการใช้ และเลิกใช้สารเคมีอันตรายดังกล่าว โดยต้องกำหนดให้มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ ๒. จัดทำทำเนียบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการปล่อยสารเคมีอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR: Pollutant Release and Transfer Register) และโดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ๓. พิจารณาใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (environmental economic instruments) ต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้เกิดแรงจูงใจในการหันมาดำเนินการผลิตที่สะอาด (clean production) และลดการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม ๔. จัดหาทรัพยากรและงบประมาณอย่างเพียงพอให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายการควมคุมมลพิษทางน้ำ และให้กับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการผลิตที่สะอาดในประเทศไทย

GPSEA BKK Demands

To achieve clean production revolution in the Chao Phraya river basin and Thailand as a whole, we demand that the following immediate actions be taken both by the companies that are discharging hazardous pollutants into the river and the government, which regulate industries and determines the direction of Thai's policy on curbing pollution of water.

Industries Companies must urgently commit to eliminating their discharges of hazardous chemicals through Clean production, including

1. Establishing targets and timelines for progressively reducing and ultimately eliminating its use of hazardous chemicals. 2. Regularly providing information about its release of hazardous chemicals available to the public.

Government

Relevant national and local government bodies must commit to the urgent elimination of discharges of hazardous chemicals by:

1. Establishing a list of hazardous chemicals for priority elimination action, and creating of action plan to reduce, restrict and ultimately eliminate the release of hazardous chemicals with a clear timeline. 2. Implementing Pollutant Release and Transfer Register legislation (PRTR) and making the information fully open and accessible to public. 3. Implementing economic approach to provide incentives for industrial sector to implement clean production or reduction of discharges of hazardous chemicals. 4. Providing more resources to strengthen their enforcement of water pollution control regulation and the Clean Production program.