ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
 
 • Highlights, photos and videos from the Greenpeace report

  ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น

  ความเสียหายจากมลพิษอุตสาหกรรมต่อทรัพยากรน้ำ ประชากรโลก และผลประโยชน์

  “ผลลัพธ์ที่ซ่อนเร้น” เป็นรายงานวิจัยที่รวมกรณีศึกษามลพิษทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ประกอบด้วยไทย รัสเซีย ฟิลิปปินส์ จีน สวิสแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และสโลวาเกีย

  เลือกดูนิตยสารออนไลน์เพื่อเรียนรู้บทสรุปที่สำคัญ พร้อมรูปภาพและวีดีโอจากรายงานกรีนพีซ ซึ่งกล่าวถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้สารพิษอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดปนเปื้อนในแหล่งน้ำของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นบทเรียนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำรอย

  ใช้ลูกศรด้านขวา หรือตัวเลขด้านบนนี้เพื่อนำสู่การแสดงข้อมูลในรายงาน

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
  ประเทศไทย: แม่น้ำเจ้าพระยา
  ประเทศรัสเซีย: แม่น้ำเนวา (Neva River)
  ประเทศฟิลิปปินส์: ระบบแม่น้ำมาริลาโอ (The Marilao River System)
  ประเทศจีน: แม่น้ำแยงซี (The Yangtze River)

  ความจำเป็นเร่งด่วนในการยกเลิกการใช้และการปล่อยสารเคมีอันตรายจากแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการช่วยชีวิตแม่น้ำที่มีค่าของเราและเป็นการปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำ ดังเช่นกรณีศึกษาในประเทศไทย รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน

  รัฐบาลยังมีทางเลือก การประยุกต์นำความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและโลก

  Download the Executive Summary

  การช่วยชีวิตแม่น้ำสายสำคัญ

  แม่น้ำให้วิถีชีวิตแก่ชุมชนและเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ แม่น้ำเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นแหล่งน้ำดื่ม เป็นแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานเพาะปลูก และเป็นแหล่งอาหาร นอกจากนี้ แม่น้ำยังเป็นระบบสนับสนุนที่สำคัญต่อกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมซึ่งนำน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการหล่อเย็น แต่กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมเหล่านี้มักจะแฝงไว้ด้วยด้านมืดเสมอ

  บทที่ 1 ในรายงานฉบับนี้กล่าวถึงแม่น้ำสำคัญจำนวน 4 สายใน “ซีกโลกใต้” ซึ่งกำลังถูกทำลายโดยกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติไม่ย่อยสลายและสามารถสะสมในตะกอนดินและห่วงโซ่อาหาร ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศวิทยาทั้งระบบ และในที่สุดจะส่งผลกระทบเสียหายต่อประชากรและเศรษฐกิจในวงกว้างซึ่งมิอาจฟื้นคืนให้กลับมาดังเดิมได้

  ความเสียหายดังกล่าวแสดงถึงต้นทุนทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ดังเช่นกรณีตัวอย่างแม่น้ำเป็นพิษทั้ง 4 กรณีใน “ซีกโลกเหนือ” ซึ่งได้อภิปรายไว้ในบทที่ 2 ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีอีกหลายแห่งในโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน

  อย่างไรก็ตาม ยังไม่สายไปที่จะจำกัดและป้องกันความเสียหายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับแม่น้ำของเรา หากแต่ต้องมีการบัญญัติข้อบังคับและกำหนดความรับผิดชอบใหม่เพื่อจะทำให้แนวคิดนี้เป็นจริงได้ดังที่อภิปรายไว้ในบทที่ 3

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
  Factory water treatment pond

  บ่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมสีผ้าใกล้คลองสำโรง ในตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำเสียที่ถูกปล่อยจากโรงงานดังกล่าวมีหลากหลายสีสันตามการย้อมผ้าและมีกลิ่นสารเคมีรุนแรง

  ประเทศไทย: แม่น้ำเจ้าพระยา

  แม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็น “หัวใจ” ของประเทศไทย แม่น้ำสายนี้กำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของมลพิษและการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งย่อมส่งผลกับกระบวนการการใช้น้ำแบบดั้งเดิม เช่น การประมง การใช้น้ำในการเกษตรกรรม และการนำน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อป้อนแก่มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย – กรุงเทพมหานคร

  แม้ภาคอุตสาหกรรมจะมีปริมาณการใช้และการผลิตสารเคมีอันตรายในปริมาณสูงมาก ทว่าข้อมูลการใช้และปลดปล่อยสารเคมี รวมถึงระดับมลพิษที่เกิดจากสารเคมีอันตรายนั้นมีอยู่อย่างจำกัดและเข้าถึงได้ลำบาก การประเมินสถานการณ์ปัญหาและจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและยุติการใช้และปล่อยสารเคมีอันตรายเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน

  เรามีเวลาเหลือในการป้องกันแก้ไขไม่มากนัก เนื่องจากได้มีการตรวจพบสารเคมีอันตรายในแม่น้ำเจ้าพระยาและในน้ำทะเลนอกชายฝั่งประเทศไทย แล้ว สารเคมีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีที่ถูกห้ามใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือถูกจัดให้เป็นสารเคมีที่ต้องหยุดใช้ในอันดับต้น ๆ ตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention Persistent Organic Pollutants) เหตุผลเหล่านี้น่าจะเป็นสัญญาณปลุกให้รัฐบาลตื่นตัวในการที่จะเริ่มจัดการกับปัญหาดังกล่าวทันที

  Download Section 1

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
  Discharge pipe

  ท่อน้ำทิ้งปล่อยสู่แม่น้ำโอคทา ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเนวา ซึ่งมีการปนเปื้อนน้ำมันในปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานที่อนุญาตกว่า 140 เท่า

  ประเทศรัสเซีย: แม่น้ำเนวา (Neva River)

  แม่น้ำเนวา ของประเทศรัสเซีย เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สามของทวีปยุโรป หล่อเลี้ยงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเป็นแหล่งผลิตน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชากรกว่า 5 ล้านคน แม้ว่าแม่น้ำเนวามีความสำคัญ แต่กลับไม่ได้รับการปกป้องดูแลให้พ้นจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายจากการประกอบกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เท่าที่ควร

  จากการสำรวจโดยกรีนพีซในปีพ.ศ. 2553 พบสารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนานและโลหะหลากชนิดในของเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียบางแห่ง รวมถึงในตะกอนดินของแม่น้ำและในดินในบริเวณที่มีการ “รีไซเคิล” ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนที่เกิดจากการใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ – หรือตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการกำจัดเมื่อกลายเป็นขยะ.

  การช่วยชีวิตแม่น้ำเนวา จำเป็นต้องอาศัยยุทธวิธีในการจัดการสารเคมีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อผูกพันทางการเมืองในการจัดการให้สารเคมีอันตรายกลายเป็น “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” โดยยุทธวิธีดังกล่าวจะต้องรวมถึงแผนการในการขจัดสารเคมีอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ และที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนที่สภาวการณ์บ่อนทำลายแม่น้ำนี้จะเลยเถิดจนอยู่นอกเหนือการควบคุมได้

  Download Section 1

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
  Bearing Witness In Marilao

  อาสาสมัครกรีนพีซพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมาริลาโอ ในจังหวัดบูลาคาน ซึ่งอยู่ห่างจากนครมนิลาเพียง 25 กิโลเมตร แม่น้ำสายดังกล่าวจัดเป็น 1 ใน 50 แม่น้ำมรณะ (dead rivers) จากการปนเปื้อนมลพิษอย่างรุนแรง

  ประเทศฟิลิปปินส์: ระบบแม่น้ำมาริลาโอ (The Marilao River System)

  ระบบแม่น้ำมาริลาโออันกว้างใหญ่ในจังหวัดบูลาคาน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำที่สกปรกที่สุดในโลกโดยสถาบันแบล็คสมิธ (Blacksmith Institute)

  โครงการติดตามเฝ้าระวังแม่น้ำมาริลาโอจัดได้ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 โดยความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ยืนยันว่ามีการตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหนักในบริเวณสถานีตรวจวัดหลายจุดในแม่น้ำมาริลาโอ จากการตรวจสอบสัตว์น้ำมีเปลือกประเภทกุ้งหอยและปลาน้ำจืดจากแม่น้ำมาริลาโอซึ่งเป็นอาหารของประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมืองมะนิลา พบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนัก โดยในบางแห่งมีระดับสูงกว่ามาตรฐานเพื่อการบริโภค

  ผลลัพธ์เหล่านี้ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและกำจัดสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีแผนปฏิบัติการณ์เร่งด่วนเพื่อให้มีกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมที่สะอาดและยุติการปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่ลุ่มน้ำ โดยมุ่งหาทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

  Download Section 1

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
  Local Woman in Guangdong Province

  ครอบครัวที่อาศัยแม่น้ำแยงซีเป็นแหล่งอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งพบว่าทั้งปลาและน้ำจากแม่น้ำมีรสชาติเปลี่ยนไป

  ประเทศจีน: แม่น้ำแยงซี (The Yangtze River)

  ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีน ลุ่มแม่น้ำแยงซีเป็นศูนย์กลางหลักของการประกอบกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีสร้าง GDP ให้แก่ประเทศราวร้อยละ 40 หรือราว 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  ในบริเวณสามเปลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่อย่างแน่นขนัด คิดเป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐกิจทั้งหมดในประเทศจีน รวมถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ที่มีประชากร 20 ล้านคนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

  แม้ตัวเลขเศรษฐกิจบริเวณดังกล่าวได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแน่นขนัดและมีประชากรจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำสายนี้ในการดำรงชีวิต ทำให้มีผู้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยสถานการณ์ในแม่น้ำแยงซีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแม่น้ำแยงซีย่อมมีขีดจำกัดในการดูดซึมและเจือจางมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายในแม่น้ำทั้งที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลอยู่ในแม่น้ำถือเป็นสิ่งที่รุนแรง การปนเปื้อนนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อทะเลจีนตะวันออกได้ ดังนั้น การยุติการใช้และปลดปล่อยสารเคมีอันตรายหรือ “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการบังคับใช้อย่างเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จำนวนจ่ายมหาศาลที่จะตามมาในอนาคต ก่อนที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศจีนจะผลักดันให้แม่น้ำแยงซีต้องเผชิญกับมลภาวะที่เกินกว่าขีดจำกัดทางนิเวศวิทยาของตน

  Download Section 1

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น

  Swiss กรณีของ “บ่อฝังกลบขยะพิษในสวิตเซอร์แลนด์” เป็นตัวอย่างของการดำเนินการขจัดสารพิษที่มีค่าใช้จ่ายที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลมาจากการมองการณ์ระยะสั้นของบริษัทผู้ผลิตยาและสารเคมีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์์ Image copyright: Quotidien Jurassien.

  U.S. การสร้างมลพิษเพื่อการแสวงหากำไรพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาวแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในกรณีของแม่น้ำฮัดสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริกส์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขจัดการปนเปื้อนเป็นจำนวนมหาศาลนับล้านล้านดอลลาร์ Image copyright: US NOAA DARRP.

  Dutch ในบริเวณลุ่มน้ำขนาดใหญ่ อาจมีผู้ก่อมลพิษจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป การบังคับให้ผู้ก่อมลพิษเหล่านี้รับผิดชอบในการจัดการกับปัญหามลพิษจำนวนมากที่ไหลไปตามน้ำนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังเช่นกรณีของการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายในตะกอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดัตช์ ซึ่งผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการชำระการปนเปื้อนก็คือประชาชนผู้เสียภาษี์ Image copyright: NASA Goddard photo and video (Under CC license).

  Slovak ในกรณีความล่าช้าในการจัดการมลพิษจากโรงงานเคมโก้ สตราซเคอะ (Chemko Strážske) ในแม่น้ำลาโบเรค (Laborec River) ประเทศรัสเซีย ส่งผลให้ประชากรท้องถิ่นยังคงได้รับสารเคมีอันตรายทั้งที่มีการตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพอยู่เป็นเนือง ๆี Image copyright: Greenpeace / Rizman.

  บทเรียนจากข้อผิดพลาดในอดีต

  กรณีศึกษาจาก “ซีกโลกเหนือ” แสดงให้เห็นถึงระดับการปนเปื้อนของสารเคมีที่ไม่ย่อยสลายและสะสมในสิ่งแวดล้อมที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคและแสดงให้เห็นถึงความยากลำบาก ทั้งด้านเทคนิคเศรษฐศาสตร์ และสังคม (การเมือง) ในการบำบัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้ออกจากสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ถูกปลดปล่อยออกมา อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่สูงมากและการขจัดสารอันตรายที่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นไปนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

  ยิ่งไปกว่านั้น ต้นทุนความเสียหายที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขได้ ทำให้สังคมมิได้ตระหนักถึงความเสียหายที่มองไม่เห็นนี้ ผู้ก่อมลพิษจึงมิได้ถูกบังคับให้ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายกรณีเป็นผลกระทบที่สร้างความเสียหายและไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพดังเดิมได้ นอกจากนี้ สารเคมีอันตรายที่ไม่ย่อยสลายและสะสมในสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบไปได้ทั่วโลก ซึ่งจะแพร่กระจายจากแหล่งกำเนิด ไหลไปตามกระแสน้ำในมหาสมุทร และสะสมในบรรยากาศ ดังเช่นการพบการสะสมสารเคมีอันตรายในบริเวณขั้วโลก เป็นต้น

  ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ล้วนกำลังมีทัศนคติที่ผิดว่า “มลพิษเป็นสิ่งที่ต้องแลกกับความเจริญทางเศรษฐกิจ และเห็นว่าการจัดการมลพิษนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง การป้องกันมลพิษเป็นเรื่องที่ยาก” แต่กรณีศึกษาจาก “ซีกโลกเหนือ” กลับแสดงให้เห็นว่า ความพยายามในการ “ประหยัดเงินหรือลดต้นทุนผลิต” โดยเลือกวิธีการกำจัดขยะสารเคมีอันตรายในระยะสั้นที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั้นจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงมากและก่อให้เกิดความสูญเสียอีกหลายประการในอนาคต โดยผู้ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษเหล่านี้ หากไม่ใช่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้เสียภาษี

  Download Section 2

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น
   

  โอกาสในการลงมือ ก่อนที่จะสายเกินแก้

  หากเราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต เราก็จะผิดพลาดซ้ำอีก โดยเฉพาะในกรณีของประเทศเอเชียและประเทศ “ซีกโลกใต้” ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากย้ายฐานการผลิตไปตั้งอยู่ ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายในประเทศเหล่านี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ “ซีกโลกเหนือ” ได้ และสามารถก้าวกระโดดข้ามผ่านวิธีการกำจัดของเสียหรือมลพิษโดยวิธีการแบบเดิม ๆ ที่ใช้วิธีการบำบัดของเสียที่ปลายท่อ และหันมามุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันไว้ก่อนที่จะช่วยปกป้องแหล่งน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำของพวกเขาได้ นโยบาย “ป้องกัน ณ จุดกำเนิด” ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม หากเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

  รัฐบาลมีทางเลือกอย่างชัดเจน ระหว่างการนำประชาชนและสิ่งแวดล้อมไปเสี่ยงกับมลพิษที่เป็นอันตราย และทำให้ลูกหลานในอนาคตต้องตกอยู่ในสภาพที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในระดับที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้? หรือรัฐบาลจะนำนโยบาย “อนาคตปลอดมลพิษ” (Toxic-Free Future) มาใช้แทน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันไว้ก่อน ให้มีการสนับสนุนนวัตกรรมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และยุติการใช้และการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์”? อนาคตในวันนั้นก็จะสดใส มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีน้ำสะอาดใช้ ก่อผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

  Download Section 3

 • ผลลัพธ์ที่ซ้อนเร้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่กรีนพีซสนับสนุนหลักการนโยบายเหล่านี้ สารมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารถาม-ตอบเรื่องนโยบาย accompanying Policy Questions and Answers document

  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานสร้าง “อนาคตปลอดสารพิษ” ของเรา และหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานข้างต้น กรุณาดาวน์โหลด Media Q&A Pack

  หากต้องการอ้างอิงถึงเชิงอรรถที่ปรากฏอยู่ในรายงานข้างต้น กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบเชิงอรรถ Endnotes document

  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดเกี่ยวกับสื่อ กรุณาติดต่อที่อีเมล:

  “อนาคตปลอดมลพิษ”
  การให้แบบร่างเพื่อปรับเปลี่ยนสารเคมีอันตรายให้กลายเป็น
  “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์”

  วิธีการเดียวในการจัดการภัยอันตรายที่แฝงเร้นในแหล่งน้ำของเราคือ การใช้แนวทางการป้องกันโดยดำเนินมาตรการทยอยให้มีการลดและและเลิกการใช้สารเคมีอันตรายตั้งแต่ต้นทาง แทนการบำบัดและควบคุมมลพิษที่ที่ปลายท่อเพียงอย่างเดียว

  ท้ายนี้ กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งเป้าหมาย ทำให้การปล่อยสารเคมีอันตรายหรือศูนย์ หรือ “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามหลักการป้องกันไว้ก่อนและวิธีการจัดการสารเคมีตามแนวทางการป้องกัน โดยให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการกำหนดรายชื่อสารเคมีที่เป็นอันตรายในระดับต้น ๆ ที่จะต้องได้รับการดูแลจัดการทันที และจัดให้มีทำเนียบข้อมูลเกี่ยวกับการปลดปล่อย เคลื่อนย้าย และรั่วไหลเล็ดลอดของสารเคมีอันตราย โดยต้องเป็นข้อมูลสาธารณะ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ดังเช่น “ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ” หรือ Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

  เวลาที่เราจะลงมือปฏิบัตินั้นมีไม่มากนัก แต่ประโยชน์จากมาตรการการป้องกันมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อประชากร โลก และผลกำไรนั้นสามารถรับรู้ได้แทบจะทันที และจะส่งผลลัพธ์ที่ดีแก่ลูกหลานในอนาคตอย่างแน่นอน

  Download Section 3

ก่อนหน้านี้