ขอบคุณที่สนใจในกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากคุณมีคำถามใดๆ ก็ตาม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ :

ในประเทศไทย:

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)
1371 ตึกแคปปิตอล ชั้น G
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 357 1921
โทรสาร 02 357 1929
อีเมล

แผนที่

In Thailand:

Greenpeace Southeast Asia (Thailand Office)
1371 Capital Building,G Floor,
Phaholyothin Road, Samsennai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel. (02) 357 1921
Fax: (02) 357 1929
e-mail:

Map

ติดต่อแผนก

แผนกประสานงานสื่อมวลชน โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 131

แผนกระดมทุน
งานบริการสมาชิก โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 120,140
งาน Tele Fundraising โทรศัพท์ 02-646 9122 

แผนกงานรณรงค์
โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 166

แผนกกิจกรรมมวลชน
งานเยาวชน โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 122
งานอาสาสมัคร โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 122
งาน��ครือข่ายและชุมชน โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 123
งานสื่อออนไลน์ โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 123