เยาวชนกรีนพีซ

เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมมวลชนของกรีนพีซ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำจริงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกรีนพีซจะเป็นการเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ และเป็นกระบอกเสียงให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจเลือกอนาคตที่ตนเองต้องการ เนื่องจากเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ของกรีนพีซมานาน และกรีนพีซเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืนและสงบสุข ของเยาวชนและคนรุ่นหลังต่อไป

ภารกิจของเยาวชนกรีนพีซ – เพื่ออนาคตสีเขียว

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพร้อมลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากตนเองก่อนในการปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็นผู้นำในการถ่ายทอดต่อไป เป็นส่วนหนึ่งของกรีนพีซในการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนัก มีพลัง มีความตื่นตัว และเป็นรากฐานของอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นอนาคตที่คนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นเยาวชนกรีนพีซ ?

หากน้องๆ หรือสถาบันการศึกษาใดสนใจเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกรีนพีซสามารถทำได้ง่ายมากตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยสามารถสมัครได้ทั้งในนามของกลุ่ม ชมรม หรือนามบุคคล

  

เยาวชนกรีนพีซ ใครก็เป็นได้!

เยาวชนกรีนพีซ คือกลุ่มเยาวชนที่ทำงานรณรงค์ด้านด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย เพื่อหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม และรณรงค์เพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

  • อายุระหว่าง 15-23 ปี
  • ใส่ใจในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมีความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ยืนหยัดเพื่อการสร้างพลังให้กับเยาวชนและชุมชนลงมือปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
  • มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละเวลาและพลังงานเพื่อร่วมงานรณรงค์

เราทำอะไร

  1. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม
  2. รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
  3. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปกป้อง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ลงมือปฏิบัติ 
  4. ปรับพฤติกรรมของตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  5. เชื่อมเครือข่ายกับองค์กรเยาวชนที่ทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ