โครงการเยาวชนกรีนพีซ Youth Wavemakers 
เพื่อร่วมรณรงค์ Break Free From Plastic 
ยกเลิกการใช้ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

1 - 2 กันยายน 2561 ณ ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ที่นี่

*** การยืนยันเข้าร่วมโครงการจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนเท่านั้น  ***

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับจากทีมงานเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมโครงการ


 เพราะเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง  

โครงการเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ของกรีนพีซมานาน เราเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืนและสงบสุขโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกรีนพีซจะเป็นการเปิดโอกาสและพื้นที่ รวมถึง เป็นกระบอกเสียงให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจเลือกอนาคตที่ตนเองต้องการ เพราะเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้การรณรงค์ปัญหาขยะพลาสติกผ่านประสบการณ์จริง  ชายหาดชะอำ วันที่ 1-2 กันยายน นี้ เพื่อสร้างแนวทางให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่จะนำไปสู่การลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single used plastics) และพร้อมที่จะเป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมปลอดพลาสติก 

ปัจจุบันขยะกว่า 8 ล้านตันทั่วโลกถูกทิ้งลงสู่ท้องทะเลทุก ๆ ปี  ปัญหาขยะล้นเมืองเป็นภัยคุกคามที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญของปัญหานี้มาจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single used plastics) ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในท้องทะเลอย่างร้ายแรง ปัญหาขยะล้นเมืองจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป

กิจกรรมเรียนรู้การรณรงค์ปัญหาขยะพลาสติกผ่านประสบการณ์จริง
 ชายหาดชะอำ วันที่ 1-2 กันยายน 2561

กำหนดการ

วันที่ 1 กันยายน 2561
06:30 - 07.00 น.   เริ่มลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ
07.00 - 09.30 น.   ออกเดินทางโดยรถบัส
09.30 - 10.00 น.   เดินทางถึงที่พักที่ชะอำ
10.00 - 12.00 น.   แนะนำโครงการ “Youth Wavemakers“ ตอน Break Free From Plastic
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.   กิจกรรม Waste Audit ลงพื้นที่สำรวจหาดชะอำ 
16.00 - 17.00 น.   ถอดบทเรียนการสำรวจขยะ Waste Audit
17.00 - 18.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาสัย
18:00 - 19:00 น.   รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.00 น.   สรุปกิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2561

08.00 - 09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 10.00 น.   ปัญหาขยะพลาสติกและงานรณรงค์ทั่วโลก
10.00 - 11.00 น.   ค้นหาแรงบันดาลใจกับคนปลอดพลาสติก
11.00 - 12.30 น.   ระดมความคิดเราจะรณรงค์ยกเลิกการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อย่างไร
12.30 - 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น.   สรุปกิจกรรม
15.00 - 18.00 น.   เดินทางกลับกรุงเทพ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมของกิจกรรม

สิ่งที่ต้องเตรียม

น้อง ๆ Youth Wavemakers ทุกคนต้องเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆให้เรียบร้อย เช่น ชุดลำลอง เสื้อแขนยาว หมวก รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ ยาประจำตัว และเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม แล้วไปทวงคืนความสวยงามให้กับทะเลของเรากัน!!

การเดินทาง:
เดินทางไป-กลับโดยรถบัส และอาหาร 4 มื้อ (1 ก.ย. กลางวัน-เย็น, 2 ก.ย. เช้า-กลางวัน)

สิ่งสำคัญ!! - กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการลดการเพิ่มปริมาณขยะพลาสติก กรุณาเตรียมกระติกน้ำหรือแก้วน้ำ หรือภาชนะอื่น ๆ ที่สามารถใช้ซ้ำได้มาให้พร้อม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
 
คุณมาริสา  สกุลชัย โทร. 091-818-1183


ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่