แนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัคร

หน้า - กันยายน 23, 2551
ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครกรีนพีซ

สารบัญ

นโยบายเบื้องต้น

อาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณสมบัติของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิทธิและความรับผิดชอบของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดการอาสาสมัคร

ระเบียบปฏิบัติของอาสาสมัคร

1. นโยบายเบื้องต้น

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าการสนับสนุนประชาชนเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของภาระกิจเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญ คือ การเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงกับงานรณรงค์ของเรา นอกจากนี้ เราระลึกว่าเวลาและทักษะต่างๆ ที่อาสาสมัครมอบให้สำคัญเท่าเทียมกับเงินบริจาคประจำของผู้สนับสนุนของเรา

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพันธะต่อนโยบายนี้ ในฐานะเป็นกรอบการทำงานกับอาสาสมัครของเรา และเรามีพันธะกับหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งได้แก่

• อิสรภาพในการเลือกช่วยงานรณรงค์

• เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่หวังผลกำไร

• ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

• และเป็นงานที่ไม่มีเงินตอบแทน

นี่เป็นแนวทางที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร โดยเป็นการผูกมัดสิทธิและความรับผิดชอบของอาสาสมัครเข้ากับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งข้อกำหนดพื้ื้้นฐานให้กับการตัดสินใจประจำวัน ได้แก่ การสร้างและการดำเนินการจัดการและประสานงานอาสาสมัคร

กลับสู่ด้านบน

2. ประเภทของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        อาสาสมัครของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจเจกบุคคลที่มีพันธะโดยอิสระและสมัครใจและเต็มใจที่จะยึดถือและส่งเสริมคุณค่าหลักของกรีนพีซ และทำงานเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพฯ มะนิลา และ จาการ์ตา) โดยไม่หวังเงินตอบแทน

    2.1 ประเภทของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ นักกิจกรรม นักศึกษาฝึกงาน นักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต และ สมาชิกของกลุ่มในท้องถิ่น

           • นักกิจกรรม ได้แก่ ผู้ที่ร่วมปฏิบัติการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ของเรา พวกเขาจะต้องสนับสนุนและยึดถือข้อผูกพันของกรีนพีซในเรื่องปฏิบัติการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี และมีพันธะต้องร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะบรรลุมาตรฐานของกรีนพีซสำหรับกิจกรรมเหล่านั้น นักกิจกรรมอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เรือ การปีน การวิจัย และ งานโลจิสติกส์

           • นักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสำนักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อสนับสนุนพนักงานที่ทำงานรณรงค์ของเรา เราคาดหวังว่าพวกเขาจะมีผลงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเหมือนกับพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง ในฐานะเป็นสิ่งตอบแทนประสบการณ์จากกรีนพีซ พวกเขาอาจทำงานในสำนักงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยในงานรณรงค์เฉพาะเรื่อง งานสื่อมวลชน และ งานประชาสัมพันธ์

            • นักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ทางเว็บไซต์ พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นชุมชนเสมือนจริงของกรีนพีซ และเป็นช่องทางเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของพวกเราไปยังประชากรในโลกไซเบอร์

            • สมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท้องถิ่นของกรีนพีซที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง "กลุ่มท้องถิ่นกรีนพีซ" จะได้รับการจัดการเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางเผยแพร่งานรณรงค์ของเรา และเพื่อเป็นชุมชนของอาสาสมัครของเราที่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในสำนักงานได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

หมายเหตุ: การจัดแบ่งประเภทดังที่กล่าวมาไม่ได้ตัดโอกาสอาสาสมัครจากการทำหน้าที่ 2 อย่างหรือมากกว่า

กลับสู่ด้านบน

3. คุณสมบัติของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต:

       • ต้องสนับสนุนและมีพันธะในการยึดถือคุณค่าหลักของกรีนพีซ ในเรื่องสันติวิธีและความเป็นอิสระ และเชื่อในพันธกิจของกรีนพีซ และ

       • ต้องสามารถมีพันธะต่องานของอาสาสมัครอย่างน้อย 1 สาขา และตกลงที่จะได้รับการยอมรับเช่นนั้น

กลับสู่ด้านบน

4. สิทธิและความรับผิดชอบของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    4.1 ทั้งอาสาสมัครและกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความรับผิดชอบต่อกันและกันในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับงานอาสาสมัคร

          • อาสาสมัครแต่ละคนของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกคาดหวังว่าจะดำเนินงานหรือโครงการบางอย่าง อาสาสมัครคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและน่าพึงพอใจในขณะที่ทำงานอาสาสมัครนั้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบพื้นฐานที่อาสาสมัครและพนักงานมีต่อกันและกัน เพื่อจัดการกับความคาดหวังของทั้ง 2 ฝ่าย สิทธิและความรับผิดชอบดังกล่าว ได้แก่

    4.2 อาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสิทธิที่จะ:

          • ได้รับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำอยู่ และลักษณะสำคัญของงานนั้น

          • ได้รับการฝึกอบรมที่จะช่วยให้อาสาสมัครดำเนินงานที่พวกเขาได้รับการร้องขอให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          • ปฏิเสธหากอาสาสมัครได้รับการร้องขอให้ทำงานที่พวกเขาไม่ต้องการทำ

          • เรียกร้องค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานอาสาสมัครที่ใช้เงินส่วนตัวจ่ายไป

          • ได้รับการยอมรัว่บและคำขอบคุณ ทั้งโดยวาจาแสดงความซาบซึ้ง หรือจดหมายอย่างเป็นทางการ

          • ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งพนักงานและอาสาสมัคร

          • ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

          • มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสาขาการทำงาน

    4.3 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถคาดหวังสิ่งต่อไปนี้จากอาสาสมัคร

          • การมีพันธะอย่างแน่ชัดในเรื่องเวลาการมีส่วนร่วม

          • อาสาสมัครจะปฏิบัติทุกหน้าที่ที่ตกลงทำด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้ รอบคอบ และ สุภาพ

          • ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ซึ่งรวมถึงการแสดงความสามารถในการเจรจา ความซื่อสัตย์ และ ความร่วมมือ

          • มีการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผย

          • มีทัศนคติของความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทต่องานที่ทำและต่อกรีนพีซ

          • มีความซื่อสัตย์ ความสุขุมรอบคอบ และ จริยธรรม เหมือนกับที่เราคาดหวังจากพนักงานประจำ

กลับสู่ด้านบน

5. การจัดการอาสาสมัคร

    5.1 ใบสมัครอาสาสมัคร

           • อาสาสมัครในอนาคตจะต้องกรอกใบสมัครอาสาสมัครอย่างครบถ้วน โดยแนบรูปถ่ายและสำเนาบัตรแสดงตนมาด้วย

           • ข้อมูลของอาสาสมัครถูกถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล และจะถูกนำไปใช้โดยพนักงานกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น

    5.2 การกำกับดูแลและการประสานงานกับอาสาสมัคร

          • ผู้ประสานงานกิจกรรมจะเป็นบุคคลแรกที่อาสาสมัครติดต่อ ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องจะถูกรวบรวมเพื่อใช้จัดทำฐานข้อมูลในขั้นตอนนี้ และหลังจากนั้นจะนำไปขออนุมัติจากแผนกที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้กำกับดูแล

          • อาสาสมัครจะได้รับการกำกับดูแลตามที่ได้รับอนุมัติ และตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นของแผนกที่กำกับดูแลสำหรับอาสาสมัครแต่ละประเภท กล่าวคือ ทีมปฏิบัติการรณรงค์จะพัฒนาแนวทางสำหรับนักกิจกรรม ในขณะที่ทีมประชาสัมพันธ์จะพัฒนาแนวทางสำหรับกลุ่มท้องถิ่นและนักกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต ฝ่ายระดมทุนจะพัฒนาแนวทางสำหรับอาสาสมัครระดมทุน และผู้จัดการสำนักงานจะพัฒนาแนวทางสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

          • สมาชิกของทีมงานบริหารอาวุโสที่ประจำอยู่ที่สำนักงานต่างๆ ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ของงานอาสาสมัครและการจัดการอาสาสมัคร

          • การทำงานร่วมกับอาสาสมัครจะมีการประสานงานโดยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการรณรงค์ในแต่ละสถานที่ ในขณะที่การกำกับดูแลอาสาสมัครประจำวันเป็นหน้าที่ของแผนกที่ร้องขอหรือคัดเลือกอาสาสมัคร

          • อาสาสมัครทุกคนที่ได้รับการตอบรับให้ร่วมงานจะมีหน้าที่ตามคำอธิบายหน้าที่งานและข้อปฏิบัติ ซึ่งผู้กำกับดูแลเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหลัก

    5.3 ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร

          • อาสาสมัครมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามค่าใช้จ่ายที่อยู่ในงบประมาณที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งต่อไปนี้สามารถเบิกเงินคืนได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้กำกับดูแล ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ารถ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าระยะทางตามไมเลจ ค่าจอดรถ) และค่าติดต่อสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์มือถือ)

    5.4 การปฐมนิเทศ

          • ปฏิทินสำหรับการปฐมนิเทศอาสาสมัครที่จัดขึ้นสม่ำเสมอจะได้รับการจัดการโดยสำนักงานกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละแห่ง อาสาสมัครในอนาคตจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับประวัติ คุณค่าหลัก งานรณรงค์ของกรีนพีซ และ การเป็นอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม

    5.5 การฝึกอบรม

          • ผู้กำกับดูแลอาสาสมัครจะรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าอาสาสมัครมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร

    5.6 การประชุมและการแจ้งข่าวล่าสุด

          • ผู้กำกับดูแลอาสาสมัครจะจัดประชุมเพื่อแจ้งข่าวล่าสุดแก่อาสาสมัครเมื่อจำเป็น ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับงานรณรงค์และกิจกรรมจะได้รับกาีรแจ้งแก่อาสาสมัครทางอีเมลเป็นประจำ

กลับสู่ด้านบน

6. ระเบียบปฏิบัติของอาสาสมัคร

       เราคาดหวังว่าอาสาสมัครจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติต่อไปนี้

    6.1 การเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับ

          • อาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลภายในที่พวกเขาได้รับขณะทำหน้าที่อาสาสมัคร โดยเฉพาะหากข้อมูลนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาให้เสร็จ

          • อาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร และข้อมูลที่อาจขัดขวางความสำเร็จของงานรณรงค์แบบสันติวิธีของกรีนพีซ และอาสาสมัครอาจต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องการเก็บรักษาความลับ

    6.2 หนี้สินส่วนตัว

          • อาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องรับผิดชอบผลจากการกระทำของพวกเขา อาสาสมัครจะต้องไม่เรียกร้องค่าเสียหายของสมบัติส่วนตัว ชื่อเสียง หรือ รายได้ และ/หรือ การบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากการกระทำของพวกเขา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้กำกับดูแลอาสาสมัคร

    6.3 การใช้ทรัพยากร

          • อาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องใช้ทรัพยากรในสำนักงานอย่างเหมาะสม และดูแลรักษาอย่างระมัดระวังเหมือนเป็นของตนเอง ทรัพยากร เช่น เครื่องเขียน รถยนต์ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การปฏิบัติการรณรงค์ เป็นต้น ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการเท่านั้น

    6.4 การประพฤติตัว

          • อาสาสมัครกรีนพีซจะต้องประพฤติตัวอย่างเป็นมิตร สุภาพ และ เคารพผู้ร่วมงาน

กลับสู่ด้านบน