แถลงการณ์ กรีนพีซสนับสนุนเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนังเพื่อยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรก

เรื่องราว - เมษายน 7, 2555ปากพนัง นครศรีธรรมราช, 7 เมษายน 2555– ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ราว 4,000 ถึง 5,000 คน ลุกขึ้นรวมตัวคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีพ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ และแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงผู้คนหลายแสนคน ด้วยมูลค่าเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาทต่อปีจากการทำนา เลี้ยงกุ้ง ประมงชายฝั่ง และรังนกนางแอ่น

 

จริยา เสนพงศ์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กล่าวว่า “ในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าถ่านหินสะอาด มันเป็นคำประดิษฐ์ของอุตสาหกรรมถ่านหิน แทนที่จะฟังเสียงผู้ก่อมลพิษโดยผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรก รัฐบาลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรต้องมีเจตจำนงทางเมืองอย่างจริงจังในการเพิ่มการใช้ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดอย่างเต็มที่ซึ่งสามารถจะนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3,097.71 เมกะวัตต์ และยังสามารถพัฒนาพลังงานน้ำขนาดเล็กได้ถึง 46 แห่ง รวมถึงพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นอีกด้วย(1) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

จริยา เสนพงศ์  
ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน 
อีเมล์   โทร. 086-982-8572      

สมฤดี ปานะศุทธะ 
ผู้ช่วยผู้ประสานงานสื่อมวลชน 
อีเมล์  โทร. 081-994-1561      

พลาย ภิรมย์
ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย 

อีเมล์  โทร. 081 658 9432      

หมายเหตุ

 (1) เอกสารการประชุมระดับจังหวัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มิถุนายน 2554 ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส, กระทรวงพลังงาน

รศ. เกษม  อัศวตรีรัตนกุลและคณะ งานวิจัยการพัฒนากลไกการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวด้านพลังงานหมุนเวียนแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยทักษิณ2554

รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉายและคณะ รายงานโครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพลมสำหรับประเทศไทย เสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การะทรวงพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553