จดหมายเรียกร้อง ขอคัดค้านโครงการวิจัย “ทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603

ในแปลงทดลอง เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวประสิทธิพล”

เรื่องราว - มีนาคม 12, 2556

SAGE TH 1103_01/2013

วันที่  11  มีนาคม  2556

เรื่อง           ขอคัดค้านโครงการวิจัย “ทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603 ในแปลงทดลอง
                  เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวประสิทธิพล”

เรียน           อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  ประธาน คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำเนาถึง    ผู้อำนวยการ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด  

สิ่งที่แนบมาด้วย  ข้อมูลผลกระทบของพืชดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานยาฆ่าหญ้า (Glyphosate-tolerant crop)

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด ได้ลงนามข้อตกลง (MOU) เพื่อจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเรื่อง “ทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603 ในแปลงทดลอง เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวประสิทธิผล” ในแปลงทดลองสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยล่าสุดได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะทำการทดลองตามโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้นไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2556 ที่ผ่านมานั้น

กรีนพีซ ขอคัดค้านโครงการวิจัยดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ว่า

1) การดำเนินการเพื่อผลักดันโครงการวิจัยนี้ไม่มีความโปร่งใสและเป็นประชาธิปไตย กระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่มีความชอบธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง เนื่องด้วยการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมมิได้ส่งผลกระทบเฉพาะชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่วิจัยเท่านั้น แต่เป็นประเด็นสำคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของชาติ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเปิดเผยจากสาธารณชนวงกว้างโดยเร็วที่สุด

2)  เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังใหม่และไม่มีความแน่นอน จึงขาดองค์ความรู้ที่มากพอที่จะระบุถึงผลร้ายที่อ���จเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ความจริงคือ ไม่มีใครรู้แน่ว่าสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านี้จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกอย่างไร ดังนั้น ในเมื่อยังไม่มีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในเรื่องผลกระทบระยะยาว และเพื่อเป็นไปตามหลักการป้องกันไว้ก่อน ทางออกที่ดีที่สุด คือ อย่ายอมให้มีการปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม  

3) เป็นการใช้ทรัพยากร งบประมาณ และบุคคลากรของรัฐอย่างไม่ยั่งยืนและเพื่อประโยชน์ของบรรษัทเอกชนข้ามชาติ เพราะข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม สายพันธุ์ NK603 เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานยาฆ่าหญ้าของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด ดังนั้นการวิจัยนี้จึงไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นภูมิปัญญาของเราเอง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม นอกจากผลประโยชน์โดยตรงที่บริษัทมอนซานโต้จะได้รับหากการวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จ 

ทั้งนี้ กรีนพีซได้รวบรวมข้อมูลดังเอกสารแนบ เพื่อยืนยันถึงความไม่ปลอดภัยของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรีนพีซเชื่อว่าเราไม่ควรปล่อยพืชดัดแปลงพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่มากเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลุดรอดของพืชดัดแปลงพันธุกรรมออกจากแปลงทดลอง ซึ่งยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัย ดังนั้นการดัดแปลงพันธุกรรมจะต้องได้รับการศึกษามากกว่านี้ การปล่อยให้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อมอาจมีผลยืดเยื้ออย่างที่เราไม่สามารถจินตนาการได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรีนพีซขอเรียกร้องท่าน ดังต่อไปนี้

1)     ยุติความพยายามในการผลักดันโครงการวิจัยดังกล่าวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทันที

2)     เปิดเผย 2.1) ข้อตกลง MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเรื่อง “ทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603 ในแปลงทดลอง เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวประสิทธิผล” รวมถึง 2.2) รายละเอียดโครงการทั้งหมด และ 2.3) เงินทุนสนับสนุนการวิจัย แก่สาธารณชนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบในวงกว้างอย่างโปร่งใส

3)    ผันทรัพยากร งบประมาณ ตลอดจนบุคคลากรของรัฐ ที่ใช้เพื่อการวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไปสู่การศึกษาวิจัยที่เน้นการเกษตรกรรมธรรมชาติ ปลอดการดัดแปลงพันธุกรรมและเคมีเกษตร

กรีนพีซหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านตามข้อเรียกร้องดังกล่าวข้างตนโดยเร็วที่สุด 

 


ขอแสดงความนับถือ


 (น.ส.ณัฐวิภา   อิ้วสกุล) 

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนประสานงานติดต่อ
น.ส.ณัฐวิภา  อิ้วสกุล
โทร. 02 357 1921 ต่อ 170
หรือ โทร. 085 843 7300 แฟกซ์ 02 357 1929
อีเมล์