แนวร่วมแห่งอาเซียนเพื่อข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรม มุ่งมั่น และ มีผลบังคับใช้ทางกฏหมาย A-FAB

พฤศจิกายน 2554

ในนามของกลุ่มแนวร่วมแห่งอาเซียนเพื่อข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรม มุ่งมั่น และมีผลบังคับใช้ทางกฏหมาย (A-FAB) เราขอเรียกร้องต่อผู้นำชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี ต้องมอบหมายให้ผู้แทนการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศหาวิธีการทำงานเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคี (Conference of Parties; COPS) ในการเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในเดือนธันวาคมนี้

ความเร่งด่วนของการมอบหมายให้อำนาจผู้ที่จะไปเจรจาข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นความจำเป็นเพื่อเจรจาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะได้รับ โดยเฉพาะสถานการณ์สภาพอากาศเลวร้ายที่กำลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคแห่งนี้ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อประชากรนับสิบล้านคน และการเกิดพายุใต้ฝุ่นเนสาดและนาลเกในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความเสียหายขยายวงกว้างอย่างชัดเจนในหลายประเทศในภูมิภาค ซึ่งมีค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การประชุมสมัชชาภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศปานามาที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในความพยายามที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยประเทศกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะต้องให้ความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ได้เรียกร้องและเคลื่อนไหวระหว่างการเจรจาให้มีการทำงานร่วมกันตามข้อตกลงและพันธะทางด้านกฎหมายและกลไกทางด้านการสนับสนุนทางการเงินทั้งงบใหม่ งบเพิ่มเติมหรืองบดุลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ความสำเร็จจากการประชุมเจรจาที่ประเทศปานามาจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการต่อรองให้เกิดประโยชน์ทั่วทั้งภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นในการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นโอกาสทองของอาเซียนที่จะพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นความเชื่อมโยงและทางออกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่หายนะต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชากรในภูมิภาคอาเซียน

การมอบหมายอำนาจให้สำหรับผู้แทนที่จะไปเจรจาต่อรองของประเทศสมาชิกอาเชียนเป็นสิ่งที่สำคัญ การประชุมสมัชชาภาคี ในการเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในเดือนธันวาคมนี้ เราขอเรียกร้องต่อผู้นำอาเซียนร่วมมือกันผลักดันประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเพื่อ

  1. อำนาจที่เข้มแข็งของผู้แทนแต่ละประเทศต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประชุมสมัชชาภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
  2. เสียงของอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวในการเจรจาเพื่อทำงานร่วมกันให้เกิดข้อตกลงและพันธะทางด้านกฎหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความชัดเจนในการสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธารา บัวคำศรี
ในนามแนวร่วมแห่งอาเซียน
เพื่อข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรม มุ่งมั่น และ มีผลบังคับใช้ทางกฏหมาย