วันสิ่งแวดล้อมโลก: กรีนพีซชูประเด็นแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ พร้อมเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำบางปู, ประเทศไทย — เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน กรีนพีซเปิดโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยศึกษาการปนเปื้อนสารพิษและผลกระทบจากมลพิษในแหล่งน้ำของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้อง กับการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลแก่ชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้รับทราบถึงปัญหา และตระหนักต่อการร่วมแก้ไขป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศอาสาสมัครโครงการหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำยังได้ส่งข้อความ “รักษ์แหล่งน้ำ หยุดมลพิษ” ที่คลองสาธารณะของชุมชนคลองหัวลำภู ตำบลบางปู ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อชุมชนมาตลอดระยะเวลานับสิบปี เป็นตัวอย่างของชุมชนที่ “ถูกสังเวยไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม” ได้อย่างชัดเจน

อ่านต่อ
ลงมือทำ
- ชมเว็บไซต์ Water Patrol Unit
- แจ้งเหตุมลพิษทางน้ำ
- สมัครอาสาสมัคร Water Patrol Unit