ขอ ความร่วมมือด่วนจากทุกท่านครับ เพื่อช่วยเหลือปกป้องชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเราจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก่อมลพิษสูง
โดยทุกท่านสามารถช่วยกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฉบับประชาชน ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันผลกระทบได้เป็นอย่างดี

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมี หลักการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 67 ซึ่งภาคประชาชนจะเสนอแทนพระราชบัญญัติฉบับที่เสนอโดยรัฐบาลที่มีการทำอย่าง เร่งรีบ ไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น และมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนอย่างชัดเจน

ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กำลังอยู่ในระหว่างเปิดให้ประชาชนช่วยกันลงชื่อให้ครบหนึ่งหมื่นชื่อเพื่อ เสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งยิ่งผลักดันร่างกฎหมายนี้ได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งเร่งเวลาที่จะทำให้การกำหนดหลักเกณฑ์โครงการต่างๆ มาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และน่าจะเป็นกลไกคอยถ่วงดุลป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางออกของความขัดแย้งทั้งหลายได้


ท่านสามารถดาวน์โหลดร่างกฎหมายฯ และแบบฟอร์มเสนอร่างกฎหมาย ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัตองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภาพ พ.ศ... ตามมาตรา 67 วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2550

(ร่าง)พระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ….

แบบฟอร์มเสนอร่างกฎหมาย