Share

นับเป็นเวลา 38 ปีแล้วตั้งแต่มีการเริ่มต้นวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

โดยจุดเริ่มต้นนั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่ว โลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ


คุณสามารถช่วยกันทำอะไรได้บ้างในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้


กรีนพีซได้รณรงค์กิจกรรมอย่างมากมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลายาวนาน และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี  2010 นี้  คุณสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่แวดล้อมได้ไม่เฉพาะวันนี้ แต่คุณสามารถช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตา รักษ์และป้กป้องสิ่งแวดล้อมได้ในทุกเสี้ยวนาทีในการใช้ชีวิตประจำวัน เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยหลากหลายวิธีง่าย ๆ ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

คุณสามารถช่วยกันทำอะไรได้บ้างในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้