การเลือกตั้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทางอ้อมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบตลาดเสรีและอุตสาหกรรมนิยมของไทยและทั่วโลก นำมาสู่วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แต่นักการเมืองทั้งหลายยังคงเห็นว่า นโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องรอง ไม่มีความสำคัญอะไร และพรรคการเมืองต่างรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่เน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นแบบลดแลกแจกแถม และส่งเสริมวิถีบริโภคนิยมแบบสุดโต่ง

ครั้งนี้ นอกจากเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ นับเป็นโอกาสสำคัญในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทางนิเวศน์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม และอิทธิพลของการเมือง รวมถึงโลกาภิวัตน์ของบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งนั่นหมายถึงว่า พรรคการเมืองต้องมียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและจริงจัง

เป็นห้วงเวลาที่เราต้องโหวตเพื่อสิ่งแวดล้อม

ดาว์นโหลด ป้าย "โหวตเพื่อสิ่งแวดล้อม"
โดยคลิกที่ปุ่มดาวโหลด จากนั้นคลิกเม้าขวาที่ภาพ จะพบคำว่าบันทึกรูป หรือ Save Image As

VOTE no NUKES VOTE no NUKES VOTE no NUKES
VOTE no NUKES VOTE no NUKES VOTE no NUKES
ดาวโหลด ดาวโหลด ดาวโหลด

 

โหวตเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อม

มิใช่เป็นกระบวนการตัดสินใจที่จำกัดเฉพาะนักการเมือง ข้าราชการ นักวางแผน นักธุรกิจ นายทุนนักบริหารของบรรษัทข้ามชาติ

โหวตเพื่อปูทางไปสู่แนวคิดและแนวนโยบายใหม่
ที่แตกต่างไปจากแนวทางอุตสาหกรรมนิยมเดิม และเทคโนโลยีนิยมอันคับแคบ 

โหวตเพื่อร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

ช่วยกันส่ง ต่อป้าย Vote for Environment เหล่านี้ไปยังเพื่อนของคุณและเครือข่ายและสื่อออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เป็นรูปโปรไฟล์บนหน้า Facebook ของคุณ เพื่อให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อม

“There is a sufficiency in the world for man's need but not for man's greed”
โลกนี้มีเพียงพอสำหรับความต้องการของทุกคน แต่ไม่เพียงพอสำหรับความโลภของคนแม้เพียงคนเดียว
มหาตมคานธี