ชาวหัวไทรประกาศ ไม่ลงคะแนนให้ส.ส.ถ่านหิน

เรื่องราว - มิถุนายน 6, 2554
ที่ทสม. 1/2554 แถลงการณ์ประกาศจุดยืนเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอำเภอหัวไทร สืบเนื่องจากภาคใต้ถูกกำหนดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้พัฒนาภาย ใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern seaboard) ซึ่งเน้นการขยายด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนัก เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท่าเทียบเรือน้ำลึก เขื่อน โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ซึ่งจังหวัดนครศรีฯ เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งขยายมาจากพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเฉพาะอำเภอหัวไทร เป็นพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการเร่งการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่และผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นไม่ว่าผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางและผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ระยอง  ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐบาลไม่จริงใจ ไม่ใส่ใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมข้างเคียงซึ่งถือเป็นบทเรียนราคาแพง ที่ไม่อาจให้บังเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ใดๆของภาคใต้  โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ ซึ่งถือเป็นอู่ข้าว อู่น้ำที่สำคัญยิ่งจังหวัดหนึ่งของภาคใต้

รัฐบาลทุกยุคสมัยที่ผ่านมา ไม่เคยคำนึงถึงชีวิต สิทธิชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นดังเดิมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อาจประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ มุ่งแต่ตัวชี้วัดจีดีพีเพียงอย่างเดียวซึ่งละเลยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

ในโอกาสที่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมาถึงในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554นี้ ทางเครือข่ายภาคประชาชนในอำเภอหัวไทรขอแสดงจุดยืนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยจะไม่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองใดๆ ที่มีนโยบายเป็นตัวการ สนับสนุนหรือส่งเสริมแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลใต้ หรือเซาเทินร์ซีบอร์ด ซึ่งหนึ่งในแผนนั้นมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 800 เมกะวัตต์ในอำเภอหัวไทร และโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบ้านพี่เมืองน้อง

และการจัดงานเสวนาชายหาดสวย น้ำทะเลใส ไร้มลพิษ ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมมือกันส่งเสริม สร้างจิตสำนึก ในการที่จะร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่คู่กับชาวอำเภอหัวไทร ตลอดจนได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเรื่องสารพิษ สัตว์น้ำ และห่วงโซ่อาหาร เพื่อที่จะให้ชาวอำเภอหัวไทรและพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้ข้อมูลและเท่าทันกับสถานการณ์

 

เครือข่ายภาคประชาชนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ
เครือข่ายอาสาสมัครรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนครศรีฯ (ทสม.)
เครือข่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินอำเภอหัวไทร
เครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอหัวไทร