จดหมาย ขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีไม่รับรองโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 1, 2554
เรื่อง ขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีไม่รับรองโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จดหมายออกเลขที่ ๐๑/๒๕๕๔

สำเนาถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    

กรีนพีซ ทราบมาว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) ได้เข้าตรวจสอบรายงานเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสรุปว่าไทยมีความพร้อมสามารถเปิดประกวดราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แล้ว แต่ได้แนะนำให้มีการแก้ไขกฎหมายควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เสร็จโดยเร็ว ขณะเดียวกัน ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยังนำเสนอรายงานการตรวจสอบความพร้อมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของไทยที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.) เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มี ฯพณฯ ท่าน และจะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาว่าจะให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทยหรือไม่

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานรณรงค์ด้านนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เห็นว่ากระบวนการผลักดันดังกล่าวข้างต้นเป็นการดำเนินการทางนโยบายที่ขาดความโปร่งใสและไร้ธรรมาภิบาล มิได้นำไปสู่ผลประโยชน์ของความมั่นคงทางพลังงานที่แท้จริงซึ่งอยู่บนพื้นฐานของระบบกระจายศูนย์พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและประสิทธิภาพพลังงานที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศในระยะยาว แต่อย่างใด

เราขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีไม่รับรองโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในการขั้นตอนการอภิปรายสาธารณะและการตัดสินใจทางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นความเสี่ยงของการลงทุน การยอมรับและมีส่วนร่วมของสาธารณชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


ธารา บัวคำศรี 

ผู้แทนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จริยา เสนพงศ์ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๑
โทรสาร ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๙