จดหมาย ขอเรียกร้องให้เปิดเผยผลการศึกษาความเป็นได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 14, 2554
เรื่อง ขอเรียกร้องให้เปิดเผยผลการศึกษาความเป็นได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

จดหมายออกเลขที่ ๐๒/๒๕๕๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำเนาถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

สืบเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แต่งตั้งให้บริษัท Burns and Roe Group Incorporated (Oradell, New Jersey) ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรก ขนาด ๑,000 เมกะวัตต์ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ หรือ แผนพีดีพี ๒๐๑๐

ขณะนี้ทางบริษัทดังกล่าวได้จัดทำรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วเสร็จ และทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) ได้เข้าตรวจสอบรายงานการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสรุปว่าไทยมีความพร้อมสามารถเปิดประกวดราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แล้ว แต่ได้แนะนำให้มีการแก้ไขกฎหมายควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เสร็จโดยเร็ว ขณะเดียวกัน ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยังนำเสนอรายงานการตรวจสอบความพร้อมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของไทยที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.) และล่าสุดได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ที่มี ฯพณฯ นายกเป็นประธาน ทางกรีนพีซทราบว่า ฯพณฯ นายกเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และยังคงยืนยันไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าว หากแต่กระทรวงพลังงานยังคงรับรองเพื่อนำเสนอต่อวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานรณรงค์ด้านนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เห็นว่ากระบวนการผลักดันดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นการดำเนินการทางนโยบายที่มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาล エムァนั้นเพื่อให้เกิดการนำไปสู่ผลประโยชน์ของความมั่นคงทางพลังงานที่แท้จริง

กรีนพีซขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เปิดเผยผลการศึกษาความเป็นได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในการขั้นตอนการอภิปรายสาธารณะและการตัดสินใจทางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเสี่ยงของการลงทุน การยอมรับและมีส่วนร่วมของสาธารณชน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


ธารา บัวคำศรี 

ผู้แทนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จริยา เสนพงศ์ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๑
โทรสาร ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๙