จดหมายเรียกร้อง ให้ยกเลิกนิวเคลียร์ออกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่

เรื่องราว - มีนาคม 16, 2555

จดหมายออกเ ลขที่ ๐๒/๒๕๕๕

วันพฤหัสบ ดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน              ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เรื่อง               ขอเรียกร้องให้ยกเลิกนิวเคลียร์ออกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่
สำเนาถึง        คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เอกสารแนบ   นิตยสารบทเรียนฟูกูชิมา
          

สืบเนื่องจากกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานกำลังจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขึ้น เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเลื่อนโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปเป็นระยะเวลา ๓ ปี ภายใต้เหตุผลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ระบุประเทศไทยยังไม่พร้อมสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เหตุการณ์การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาในประเทศญี่ปุ่นและการคัดค้านของประชาชนในประเทศไทย

หาก พิจารณาตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ ฉบับปัจจุบันนั้นพบว่า ที่ผ่านมามีการนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์จำนวน ๕ แห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นครสวรรค์ ตราด สุราษฏร์ธานีและชุมพร ในขณะที่ทางเลือกในการจัดการพลังงานมีมากกว่านิวเคลียร์เมื่อพิจารณาจากข้อมูล โครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ทางเลือกของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขาพลังงานไฟฟ้าพบว่า หากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปลอดนิวเคลียร์จะก่อให้เกิดผลดีต่อความ มั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่มีนิวเคลียร์ 

กรีนพีซในฐานะเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานรณรงค์ด้านนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เห็นว่ากระบวนการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นการดำเนินการทางนโยบายที่มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการนำไปสู่ผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงพลังงาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง  จึง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันลงชื่อ เพื่อเรียกร้องยุติยุคนิวเคลียร์ต่อท่านเลขาธิการอาเซียนและผู้นำของแต่ละประเทศ

ดัง นั้นกรีนพีซขอเรียกร้องให้ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ร่วมกันยุติยุคนิวเคลียร์ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ และผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการอภิปรายสาธารณะและการตัดสินใจทาง นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความปลอดภัย การยอมรับ การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการจัดการพลังงานที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ อย่างแท้จริง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ


ธารา บัวคำศรี 

 ผู้อำนวยกา รรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จริยา เสนพงศ์ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๑
โทรสาร ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๙