ความเห็นของกรีนพีซต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน

ที่นำเสนอในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

เรื่องราว - กรกฎาคม 24, 2556
กรีนพีซในฐานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรีนพีซมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชนในการผลักดันให้รัฐบาลออกกฏหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในการสร้างอนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ประเทศไทยอย่างแท้จริง เป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคมและลดการผูกขาดด้านพลังงาน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำนักงานกรีนพีซในปักกิ่ง

กรีนพีซมีความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานทดแทนที่นำเสนอโดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ดังนี้

  1. ในภาพรวม ร่างกฏหมายฉบับนี้ยังมีหลักการและเหตุผลที่ไม่ชัดเจน คณะทำงานยกร่างกฏหมายยังมิได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ปัญหาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและประสบการณ์การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากต่างประเทศ หากปราศจากการออกแบบบนพื้นฐานการปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียนเพื่อเป็นหลักประกันแห่งสิทธิ การเข้าถึงและความเป็นธรรมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คงเป็นการยากที่กฏหมายฉบับนี้จะเป็นคำตอบสำหรับอนาคตพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

  2. กรีนพีซเสนอว่า ร่างกฏหมายจำเป็นต้องเน้นไปที่การลดและขจัดอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศ ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการของนโยบายพลังงานหมุนเวียนทั้งระบบ ทั้งนี้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
    • (ก) การเคารพในสิทธิร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    • (ข) การสร้างสมดุลและพลังสร้างสรรค์รวมกันระหว่างการพัฒนาทางเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และ
    • (ค) การกระจาย ศูนย์อำนาจการตัดสินใจและการเสริมพลังอานาจของท้องถิ่นชุมชนและภาคประชาสังคม


  3. กรีนพีซเห็นด้วยกับข้อเสนอของมูลนิธินโยบายสุขภาวะที่เสนอให้ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งกระทรวงพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... ใหม่ เนื่องจากการจัดรับฟังฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 มีการส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าเพียง 7 วัน ในขณะที่วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2556 เป็นช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และทางคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเอกสารร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... ในเวบไซต์ของคณะนิติศาสตร์ เวบไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ หรือเวบไซต์ของกระทรวงพลังงาน แต่อย่างใด ทั้งนี้การจัดรับฟังความคิดเห็น ควรแจ้งต่อสาธารณะล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อย 15 วัน ควรเปิดเผยข้อมูลเอกสารและร่าง พระราชบัญญัติฯ ต่อสาธารณะ ควรจัดรับฟังมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งรวมถึงการจัดในภูมิภาค โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในกรุงเทพฯ เท่านั้น และควรเปิดรับฟังฯ ในช่องทางต่างๆ ภายหลังจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกระยะหนึ่งด้วย (เช่น 15 วัน เป็นต้น)

ข้อเสนอของกรีนพีซเรื่องกฏหมายพลังงานหมุนเวียนสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/Renewable-Energy-Law/ 

เอกสารร่างมติ “การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน” สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.reform.or.th/wp-content/uploads/2013/05/3-NRA3-main-Renewable-Energy-220456-.pdf

ดาวน์โหลด (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานทดแทนที่นี่