จดหมายเรียกร้อง ต้นทุนจริงของถ่านหิน

เรื่องราว - มกราคม 13, 2555

จดหมายออกเลขที่ ๐๑/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เรื่อง          ต้นทุนจริงของถ่านหิน
สำเนาถึง   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
                  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
                  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                  คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล รัฐสภา

อ้างอิงถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พบว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ ๒๓,๙๐๐ เมกะวัตต์ ในขณะที่การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ หรือ พีดีพี ๒๐๑๐ กำหนดที่ ๒๔,๕๖๘ เมกะวัตต์  ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจึงสูงเกินความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงถึง ๖๖๘ เมกะวัตต์ และส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการวางแผนการจัดการพลังงานอย่างที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

ในขณะที่กระทรวงพลังงานประกาศอย่างเป็นทางการว่ากำลังจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่ขึ้นนั้น กระบวนการวางแผนการจัดการพลังงานยังคงเป็นแบบเดิม โดยเพียงคำนวนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจำแนกตามเชื้อเพลิงที่ขาดการคำนึงถึงต้นทุนจริงภายนอก ทั้งด้านต้นทุนสิ่งแวดล้อม ต้นทุนด้านสังคม และต้นทุนที่มีการอุดหนุนเชื้อเพลิงสกปรก  ซึ่งเสมือนเป็นการคำนวนที่มุ่งให้เกิดผลการตัดสินใจนำถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน และยังจะคงถูกระบุไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่อย่างน้อย ๘,๔๐๐ เมกะวัตต์หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน ๙ โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง 

ถึงแม้ว่าการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ที่ ๔๕-๖๓ ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ หากแต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้ครอบคลุมถึงต้นทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นจริง (externalities) ดังเช่นข้อมูลวิชาการจากทางสถาบันวิจัย CE Delft แห่งเนเธอร์แลนด์ (Dutch Research Institute CE Delft) ได้แสดงให้เห็นว่าความเสียหายจากกระบวนการถ่านหินทั้งหมดอันเป็นผลกระทบที่มีลักษณะเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (chain of custody) นั้น คิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำที่ ๓.๖ แสนล้านเหรียญยูโรต่อปี ตัวเลขดังกล่าวยังนับว่าเป็นการประมาณการที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากถ่านหิน จากการศึกษาของประเทศไทยพบว่า ต้นทุนภายนอกของถ่านหินเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดอื่น โดยตัวเลขอยู่ที่ ๒.๗๖-๔.๐๔ บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานรณรงค์ด้านนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีความเห็นว่า ต้นทุนจริงของถ่านหินที่ก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องนำรวมเข้ามาคิดคำนวณในการวางแผนพลังงานของประเทศ (Internalized externalities)  เพื่อให้เกิดการนำไปสู่ผลประโยชน์ของการวางแผนพลังงานสะอาดของประเทศอย่างแท้จริง

กรีนพีซจึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหินทั้งหมดรวมกับต้นทุนการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และยกเลิกมาตรการอุดหนุนพลังงานสกปรก เช่น การยกเลิกมาตรการปลอดภาษีนำเข้าถ่านหิน เพื่อให้ตัวเลขของต้นทุนจริงของถ่านหินมีความโปร่งใสและถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


ธารา บัวคำศรี 

ผู้อำนวยกา รรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จริยา เสนพงศ์ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๑
โทรสาร ๐๒-๓๕๗-๑๙๒๙