กรีนพีซและผู้ร่วมลงชื่อทางอินเตอร์เน็ตจำนวน 3333 รายชื่อได้ส่งจดหมายเรียกร้องต่อ ฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อยุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวน 5 โรง

เรื่องราว - ธันวาคม 22, 2553
17 ธันวาคม 2553 ภายใต้โครงการ "ถอดปลั๊ก ถอดนิวเคลียร์" กรีนพีซและผู้ร่วมลงชื่อทางอินเตอร์เน็ตจำนวน 3333 รายชื่อได้ส่งจดหมายเรียกร้องต่อ ฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อยุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวน 5 โรงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2010 ด้วยการเรียกร้องให้มีการสนับสนุนด้านมาตรการหัวใสใช้พลังงานเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน

17 ธันวาคม พ.ศ.2553

เรื่อง      การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามแผน PDP2010
เรียน     ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อส่วนหนึ่งของผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามแผน PDP2010
สำเนาถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ในฐานะของพลเมืองไทยที่มีความตระหนัก เรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 (PDP2010) ที่ต้องการบรรลุถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สกปรก และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นอันตราย เพื่อผลประโยชน์ของความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน เราขอเรียกร้องให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เน้นให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพพลังงาน ก่อนที่จะผลักดันให้มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ใดๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนักวิทยาศาสตร์เห็นร่วมกันว่าศักยภาพของประสิทธิภาพพลังงานของประเทศไทยนั้นมีมหาศาล และแท้จริงแล้วสามารถแทนการสร้างโครงการโรงไฟฟ้าสกปรกที่เราไม่ต้องการ

ข้าพเจ้าและผู้ลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามแผน PDP2010 ขอเรียกร้องดังนี้
1) ยุติการอุดหนุนทางการเงินต่อโครงการฟอสซิลและนิวเคลียร์รวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น
2) เพิ่มการใช้หลักวิศวกรรมเชิงคุณค่า โดยมีการอบรมการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมพนักงานระดับล่างเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน
3) ส่งเสริมให้มีการขยายมาตรการติดฉลากประสิทธิภาพและมาตรฐานการใช้ พลังงานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
4) ให้บริการจัดทำบัญชีต้นทุนพลังงานโดยคิดค่าใช้จ่ายแต่น้อย (หรือโดยไม่คิดมูลค่า) ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงาน

หากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประสบผลในการดำเนินนโยบาย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเเท้จริง ก็เท่ากับเป็นการสร้างอนาคต พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน เเละนำพาสังคมไทยไปให้พ้นจากกับดักของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สกปรกและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นอันตรายตาม ภายใต้เเผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลยังคงรวมศูนย์การตัดสินใจอยู่ฝ่ายเดียว

ด้วยความนับถือ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ธารา บัวคำศรี
ผู้แทนประจำประเทศไทย กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จริยา เสนพงศ์ โทรศัพท์ 02-3571-921, 086 -982-8572
โทรสาร 023571929