Food for Thought

วีดีโอ | เมษายน 22, 2554

Food for Thought 25 ปีหลังจากเกิดหายนะนิวเคลียร์เชอร์โนบิล

25 ปีหลังจากเกิดหายนะนิวเคลียร์เชอร์โนบิล, ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นยังคงเสี่ยง!!! ต่อกัมมันตรังสี เพราะต้องบริโภคอาหารและนมที่มีการปนเปื้อน

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

อาหารของเรา อนาคตของเรา

วีดีโอ | เมษายน 17, 2560 ที่ 8:47

อุตสาหกรรมเกษตรได้สร้างระบบอาหารที่ล้มเหลว พืชผักที่อวบอ้วนไปด้วยสารเคมี พร้อมกับโรคภัยต่างๆ เป็นเครื่องเคียง เนื้อสัตว์ในแต่ละวัน และอาหารขยะในชั่วโมงเริ่งด่วน พลาสติก รสชาติสังเคราะห์ ผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ทำลายธรรมชาติ...

ใต้ทะเลปากบารา

แกลเลอรี่ภาพ | เมษายน 5, 2560

1 - 5 ของ 1258 ผล