"Obama" talked with Xiaowei, a famous Chinese rockstar

วีดีโอ | กันยายน 21, 2552

English after Thai.

โอบามา โปรดเข้าร่วมประชุมสุดยอดโลกร้อน ที่โคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้ และเห็นชอบข้อตกลงสภาพภูมิอากาศที่จะ "เปลี่ยนแปลง" อนาคตของมนุษยชาติ

Mr. Obama, please take personal responsibility by attending Copenhagen Climate Summit in December and agree to a climate deal that will 'change' the shape of humanity.

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

ผลของถ่านหินกับแหล่งน้ำ

แกลเลอรี่ภาพ | มีนาคม 22, 2557

Arctic 30: what they are, we are

วีดีโอ | พฤศจิกายน 28, 2556 ที่ 8:29

วีดีโอที่สร้างโดยลูกเรือเอสเพอรันซา แสดงจุดยืนความเป็นหนึ่งเดียวกันกับนักกิจกรรมปกป้องอาร์กติกทั้ง 30 คน ที่ถูกจับกุมในรัสเซีย (Music: 'Broken Day' - by My First Band)

1 - 5 ของ 1165 ผล