Water journal ตอนที่ 2

วีดีโอ | กุมภาพันธ์ 26, 2553

Water journal: ติดตามการเดินทางของ พลาย ภิรมย์และทีม Water patrol หน่วยศึกษาและเผ้าระวังมลพิษทางน้ำกรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินที่คลองบางนางเกรง และคลองสำโรง จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

ผลของถ่านหินกับแหล่งน้ำ

แกลเลอรี่ภาพ | มีนาคม 22, 2557

Arctic 30: what they are, we are

วีดีโอ | พฤศจิกายน 28, 2556 ที่ 8:29

วีดีโอที่สร้างโดยลูกเรือเอสเพอรันซา แสดงจุดยืนความเป็นหนึ่งเดียวกันกับนักกิจกรรมปกป้องอาร์กติกทั้ง 30 คน ที่ถูกจับกุมในรัสเซีย (Music: 'Broken Day' - by My First Band)

'Two Months Of Injustice' Global Day of Solidarity

แกลเลอรี่ภาพ | พฤศจิกายน 17, 2556

1 - 5 ของ 1160 ผล