Water journal ตอนที่ 2

วีดีโอ | กุมภาพันธ์ 26, 2553

Water journal: ติดตามการเดินทางของ พลาย ภิรมย์และทีม Water patrol หน่วยศึกษาและเผ้าระวังมลพิษทางน้ำกรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินที่คลองบางนางเกรง และคลองสำโรง จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

97 - 108 ของ 1279 ผล