เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซเริ่มต้นการรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 17, 2553
วันนี้ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ซึ่งเป็นเรือธงของกรีนพีซ เปิดตัวโครงการรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อม ณ ท่าเรือคลองเตย เริ่มต้นการเดินทางทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลา 2 เดือนครึ่งเพื่อสนับสนุนให้เกิดอนาคตที่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ความสำคัญเร่งด่วนและส่งเสริมการลงทุนที่ช่วย ให้ประเทศไทยอยู่บนเส้นทางการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีผ่านการริเริ่มทางนโยบายที่กล้าหาญและความ สมานฉันท์ทั่วทั้งชนชั้นทางสังคมและคนรุ่นต่างๆ ในแนวใหม่

การรณรงค์ “ปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์” มีขึ้นพร้อมกับวาระครบรอบสิบปีของกรีนพีซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ที่มาเยือนภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรกภายใต้งานรณรงค์ “เอเชียปลอดมลพิ��” ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งถือเป็นปีแห่งการจัดตั้งกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา กรีนพีซได้เก็บข้อมูล ศึกษาและวิจัยเรื่องการเพิ่มขึ้นของมลพิษในแหล่งน้ำจากการเก็บตัวอย่างลำคลอง แม่น้ำและชายฝั่งทะเลในพื้นที่ต่างๆ และตัวอย่างอากาศรอบเขตอุตสาหกรรม รายงานปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชนอันเนื่องมาจากการรับสัมผัสมลพิษอุตสาหกรรมและมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าลิกไนต์ที่แม่เมาะในหุบเขาทางภาคเหนือไปจนถึงพื้นที่มาบตาพุดริมฝั่งทะเลอ่าวไทยคือสัญญาณบอกเหตุแห่งวิกฤตมนุษยธรรมที่กำลังเกิดขึ้น

นายวอน เฮอร์นันเดซ ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “วิวาทะที่ดำเนินอยู่ในประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรการควบคุมมลพิษได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการไปให้พ้นจากแนวทางที่ดำเนินไปตามปกติที่เป็นอยู่ซึ่งเป็นผลให้สิ่งแวดล้อมต้องถูกทำลายลงและสร้างปัญหาสุขภาพอันร้ายแรงให้กับชุมชนท้องถิ่น รัฐบาลไทยมีโอกาสที่แท้จริงในการวางรากฐานเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น”

วอน เฮอร์นันเดซ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายที่แท้จริง จะเป็นกระบวนการที่ทำให้ประเทศหลุดออกไปจากวังวนของระบบที่มีลักษณะในทางทำลายซึ่งอยู่พื้นฐานของเชื้อเพลิงฟอสซิลและปล่อยคาร์บอนอย่างเข้มข้น และนำไปสู่ภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดที่โลกเผชิญอยู่ ถึงแม้ว่ารัฐบาลกำลังมองหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่สำคัญคือ มาตรการทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีความยั่งยืนสำหรับโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของประเทศไทย”

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ออกจากวังวนการพัฒนาที่สกปรก(dirty development) และลงทุนการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (green development) เพื่ออนาคตอันสงบสันติ

  • เพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียนโดยยุติการอุดหนุนทางการเงินต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นในประเทศไทย
  • ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อลด จำกัดและกำจัดการปล่อยทิ้งสารเคมีที่เป็นพิษลงสู่แหล่งน้ำทุกแหล่งของประเทศไทย
  • ยกร่างนโยบายแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทยโดยยกเลิกพืชอาหารจีเอ็มโอและยุติการอุดหนุนทางการเงินต่อการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในประเทศไทย และ
  • ดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องและยุติการทำลายป่า และยุตินโยบายและโครงการพัฒนาทุกโครงการที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ขณะนี้เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์อยู่ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “ปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรีนพีซเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และปรับเปลี่ยนให้แนวทางพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำเป็นการพัฒนาแห่งอนาคต ทัวร์ครั้งนี้มีขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปีงานรณรงค์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการปกป้องป่าไม้ การกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติพลังงาน การสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน และยุติมลพิษในแหล่งน้ำ

ติดตามการเดินทางรณรงค์ของเราได้ที่ www.greenpeace.org/seasia.

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ธารา บัวคำศรี
ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน
เลยา
เกเรโร ผู้จัดการฝ่ายสื่อ

ภาพถ่ายและวิดิโอ
เกรซ ดูราน คาบุส