เรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการการจัดทำ EIA, EHIA ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 10, 2557
.

ENGLISH version here

เลขที่จดหมายออก 4/2557

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

                                           9 เมษายน 2557

เรื่อง  ขอเรียกร้องให้ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการจัดทำนโยบายและการปฏิบัติการของกระบวนการการจัดทำEIA, EHIAของประเทศไทย

เรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                                                                                                 

        Human Rights Watch

        เลขาธิการ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights     

สำเนาถึง           

ประธาน ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights   

Human Rights Watch

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.)

คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

อ้างถึง   Open Letter to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 

ตามที่เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อเลขาธิการ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียนเริ่มต้นกระบวนการหารือระดับภูมิภาคด้านสิทธิสิ่งแวดล้อมและสิทธิด้านมนุษยชนในประเทศสมาชิกอาเซียน การกำหนดข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันตามกฎบัตรสหประชาชาติอันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองพลเมืองจากการกระทำการละเมิดต่อสิทธิอันพึงมี โดยจะต้องอยู่บนหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทั้งในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการอื่นใด

กระบวนการการจัดทำ EIA, EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เป็นกรณีศึกษาที่เห็นชัดอย่างยิ่ง เมื่อกระบวนการการจัดทำดังกล่าวก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรงและส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพลเมืองทุกคนผู้มีสิทธิปกป้องและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศร่วมกัน  กระบวนการการจัดทำ EIA, EHIA ของกระบี่จึงเป็นความต่อเนื่องและเรื้อรังของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่โดนกระทำการละเมิดผ่านนโยบาย กฎหมายและกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา

เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำการตรวจสอบบริษัทที่ปรึกษา สถาบันและ/หรือผู้รับจ้างจัดทำรายงาน EIA,EHIA คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.) คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและดำเนินการปฏิบัติ ที่ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพที่ผ่านมาทุกโครงการ รวมทั้งโครงการที่กำลังดำเนินการกระบวนการการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพในอันที่จะส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในอนาคตเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อพิจารณาในการดำเนินการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการปฏิบัติการของกระบวนการการจัดทำEIA, EHIAของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปนโยบายและกระบวนการจัดทำEIA, EHIAให้อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ชอบธรรมและตรวจสอบได้

เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน

1.กลุ่มรักลันตา

2.กลุ่มพิทักษ์ปกาสัย

3.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลันตา

4.สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเกาะลันตา

5.มูลนิธิอันดามัน

6.ศูนย์สร้างเสริมจิตสำนึกนิเวศวิทยา

7.กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

8.สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

9.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  (กปอพช.)

10.โครงการปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารชายฝั่งภาคใต้

11.กลุ่มรักตรังปกป้องตรัง    

12.กลุ่มรักษ์อันดามัน

13.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปกาสัย จังหวัดกระบี่

14.กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

15.เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่

16.องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

17.เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา อันดามัน

18.เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ

19.เครือข่ายติดตามผลกระทบจาดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลเขาหินซ้อน

20. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

21.เครือข่ายถ่านหิน ประเทศไทย

22.เครือข่ายถ่านหินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้