กรีนพีซผลักดันร่างกฏหมายพลังงานหมุนเวียนหลังประชาชนนับหมื่นแสดงพลังร่วมลงชื่อสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ธันวาคม 27, 2555
กรุงเทพฯ - 27 ธันวาคม 2555 – น.ส.ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเราได้รณรงค์ ให้ประชาชนสนับสนุนให้มีกฏหมายพลังงานหมุนเวียนและนำเสนอต่อภาครัฐ และในเดือนกันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศได้เสนอประเด็นการปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

กรีนพีซต้องขอขอบคุณประชาชนชาวไทยกว่า 17,000 ท่านทั่วประเทศที่ได้ร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์ของเราไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการกำกับการพลังงาน และนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องและผลักดันให้ออกกฏหมายพลังงานหมุนเวียนในปีพ.ศ.2556  ซึ่งล่าสุดนี้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เชิญกรีนพีซเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฏหมายพลังงานทดแทนเมื่อวานนี้(26  ธันวาคม)  ทั้งนี้เราได้แสดงจุดยืนในการให้กฏหมายพลังงานหมุนเวียนต้องมีหลักการพื้นฐาน 5 ประการด��งต่อไปนี้

  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืนเป็นอันดับแรก ผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนสามารถเข้าถึงระบบสายส่งก่อนพลังงานอื่นๆ
  • ทุกคน ทุกบ้าน ทุกหย่อมหญ้า สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้และขายเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้และผลิตพลังงานหมุนเวียน
  • การบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความโปร่งใสและราคาไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีความเป็นธรรม
  • จัดตั้งกองทุนและพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในทุกจังหวัด และเพิ่มอัตราการจ้างงานจากการลงทุนและการด าเนินงานระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน
  • ผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิเลือกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืนแทนไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล เพื่อสร้างจิตสาธารณะร่วมกัน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

พลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างกฏหมายพลังงานทดแทนจะมีหลักการพื้นฐาน 5 ประการตามที่เราเรียกร้องไป เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนให้ได้ใช้พลังงานที่สะอาด ยั่งยืน และมีราคาที่เป็นธรรม
 

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

น.ส.ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์ โทร 085 8437300

วิวัฒน์  จ่างตระกูล หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อีเมล์ โทร 081 902 8101 

ชลธิชา  เหลิมทอง ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์ โทร 085 479 4900

http://www.greenpeace.org/seasia/th/

http://www.facebook.com/greenpeaceseath