กรีนพีซเรียกร้องรัฐหยุดการทดลองจีเอ็มโอ หวั่นถูกยึดอธิปไตยทางอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 2, 2556
กรุงเทพฯ 2 เมษายน พ.ศ.2556 - หน้าอาคารศาลปกครองสูงสุด กรีนพีซเรียกร้องรัฐยับยั้งการอนุมัติการทดลองปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในพื้นที่เปิด หลังจากในวันนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้นั่งพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีมะละกอจีเอ็มโอ(1)

เจ้าหน้าที่กรีนพีซเข้าร่วมฟังการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด กรณีการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ หลังคดีความยืดเยื้อยาวนานนับ 5 ปี โดยหลังจากฟังการนั่งพิจารณาคดีเสร็จสิ้น กรีนพีซได้แถลงข่าวสถานการณ์การรุกคืบของจีเอ็มโอจากบรรษัทข้ามชาติ และเปิดโปงให้เห็นถึงขั้นตอนในการยึดอธิปไตยทางอาหารของไทยด้วยพืชจีเอ็มโอ   

“หลังจากที่บริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเข้าเมล็ดพันธุ์ฝ้ายจีเอ็มโอมาปลูกในแปลงเปิดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538  ก็มีการตรวจพบการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอในแปลงเกษตรในพืชอีกหลายชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน(2) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการทดลองจีเอ็มโอในพื้นที่เปิดที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของจีเอ็มโอออกสู่สิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารได้” นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้ร่วมมือกับบริษัท มอนซานโต้   (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินโครงการวิจัย “ทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603 ในแปลงทดล��งแบบเปิด”    โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการฯ ผ่านกรมวิชาการเกษตร กรีนพีซจึงยื่นหนังสือคัดค้านโครงการวิจัยนี้ไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร และส่งสำเนาถึงบริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน และเรียกร้องให้ยุติโครงการดังกล่าวทันที แต่ยังไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใด  

“บริษัทมอนซานโต้กำลังยืมมือหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจของตนเอง ถ้าการทดลองจีเอ็มโอครั้งนี้สำเร็จ      ก็จะขยายไปสู่การปลูกเชิงพาณิชย์ การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งบริษัทมอนซานโต้จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง สุดท้ายเราจะสูญเสียอธิปไตยทางอาหารให้กับบรรษัทเหล่านี้” นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

“กรีนพีซขอเรียกร้องให้รัฐบาลยับยั้งการอนุมัติการทดลองปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ NK603 ของบริษัทมอนซานโต้ และมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเร็วที่สุด เพราะหาก ครม. มีมติให้โครงการนี้ผ่าน เท่ากับเรากำลังเปิดโอกาสให้มีการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย และยังเป็นการเปิดช่องให้พืชจีเอ็มโอชนิดอื่นๆ รุกเข้ามา รัฐบาลควรก้าวให้พ้นจากมายาคติที่ว่า จีเอ็มโอคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และผันงบประมาณและบุคคลากรของรัฐที่ใช้ไปกับการวิจัยจีเอ็มโอไปสู่การส่งเสริมองค์ความรู้อื่น   ที่สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” นายพลาย ภิรมย์ กล่าวทิ้งท้าย

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

 

หมายเหตุ

(1)        รายงานสรุป ย้อนรอยจีเอ็มโอ 18 ปี: ภัยคุกคามทางอาหารของประเทศไทย

  ดาวน์โหลดได้ที่  http://greenpeace.org/seasia/th/PageFiles/505377/18-year-of-gmo.pdf

(2)       รายงานสรุป ลำดับเหตุการณ์สำคัญกรณีพืชจีเอ็มโอ

  ดาวน์โหลดได้ที่  http://greenpeace.org/seasia/th/PageFiles/505377/gmo-timeline.pdf

(3)       แผนที่ ประวัติการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอในไทย

  ดาวน์โหลดได้ที่  http://greenpeace.org/seasia/th/PageFiles/505377/GMOs-draft2.pdf

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

พลาย ภิรมย์  ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล   โทร. 081 658 9432

ณัฐวิภา อิ้วสกุล  ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล    โทร. 085 843 7300

อารยา อนันต์ประกฤติ  หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล   โทร. 081 685 7275

วสุ วิภูษณะภัทร์  ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล    โทร. 084 811 9948

 

http://www.greenpeace.or.th/s/gmo-NK603

http://www.greenpeace.org/seasia/th/

http://www.facebook.com/greenpeaceseath