กรีนพีซเปิดตัวโดมกู้วิกฤตโลกร้อน ผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สิงหาคม 1, 2555
กรุงเทพ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ – วันนี้กรีนพีซได้เปิดตัวโดมกู้วิกฤตโลกร้อน (Climate Rescue Station) เพื่อทำการณรงค์ยาวต่อเนื่องสามอาทิตย์เพื่อระดมพลังภาคประชาชนผลักดัน ให้รัฐบาลออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ การปกป้องสิ่งแวดล้อม

โดมกู้วิกฤตโลกร้อนของกรีนพีซตั้งอยู่ที่ลานหน้าสนามกีฬาราชมังคลา หัวหมาก และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ตัวโดมเป็นทรงลูกโลกจำลอง ความสูงประมาณตึกสี่ชั้น มีระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลสุริยะและกังหันลมขนาดเล็ก กรีนพีซนำโดมกู้วิกฤตโลกร้อนไปยังหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสื่อสารและแสดงให้เห็นว่า ทุกคนสามารถลงมือทำเพื่อกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศได้ หากรัฐบาลมีเจตจำนงทางเมืองในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มที่นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า “ประเทศไทยต้องมีกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ที่สร้างหลักประกันว่าคนไทยจะมีพลังงานที่สะอาด มีราคาเป็นธรรม และใช้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปชั่วลูกหลาน ในทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าเราได้เห็นการขยายตัวของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างชาญฉลาดในประเทศไทย แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีกรอบทางกฎหมายที่เข้มแข็ง และเป็นกฏหมายที่ผ่านความเห็นชอบผ่านรัฐสภา เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค (๑)

กรีนพีซติดตั้งโดมกู้วิกฤตโลกร้อนเพื่อให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล ตระหนักว่า เราร่วมมือกันเพื่อให้สร้างอนาคตพลังงานหมุนเวียน เราเรียกร้องให้ทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่โดมกู้วิกฤตโลกร้อน หรือลงชื่อออนไลน์เพื่อผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่ "www.greenpeace.or.th/GoRenewable"

กรีนพีซเริ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งทางออนไลน์และการจัดกิจกรรมตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อระดมพลังประชาชนอย่างน้อย ๕๕,๕๕๕ คน เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมาย พลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของไทย  กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลมีกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ซึ่งต้องมีหลักการขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ (๒)

  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืนเป็นอันดับแรก ผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนสามารถเข้าถึงระบบสายส่งก่อนพลังงานอื่นๆ
  • ทุกคน ทุกบ้าน ทุกหย่อมหญ้า สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้และขายเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้และผลิตพลังงานหมุนเวียน
  • การบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความโปร่งใสและราคาไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีความเป็นธรรม
  • จัดตั้งกองทุนและพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในทุกจังหวัด และเพิ่มอัตราการจ้างงานจากการลงทุนและการดำเนินงานระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน
  • ผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิเลือกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืนแทนไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล เพื่อสร้างจิตสาธารณะร่วมกัน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม


ตลอดสามสัปดาห์ของการจัดงาน นอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการ เสวนา และการแสดงบนเวทีที่หลากหลายบนโดมกู้วิกฤตโลกร้อน

กรีนพีซยังได้จัดกิจกรรม ”ดนตรีข้างถนน” โดยใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะจัดขึ้นตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยจะนำไปสู่งานคอนเสิร์ตใหญ่ในคืนวันวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่โดมกู้วิกฤตโลกร้อนซึ่งมีนักดนตรีชื่อดังหลายกลุ่มร่วมอาสาเล่นดนตรีให้กับโครงการนี้ของกรีนพีซ

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

สุขทวี สุวรรณชัยรย หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์
โทร 083 841 2798

www.greenpeace.or.th
www.greenpeace.or.th/GoRenewable
www.facebook.com/greenpeaceseath

หมายเหตุ :

(๑) ข้อมูลของเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิต ไฟฟ้าอยู่ที่ ๘,๒๗๒ เมกะวัตต์ โดยร้อยละ ๑๑ หรือ ๙๓๔.๗๓ เมกะวัตต์ ป้อนเข้าระบบสายส่งของ การฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๔  กรีนพีซเชื่อว่า เมื่อเรามีกฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่เข้มแข็ง ประเทศไทยจะขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้มากกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ ๒,๑๐๐ เมกะวัตต์ และจากพลังงานลมอยู่ที่ ๑,๒๐๐ เมกะวัตต์

(๒) ดาวโหลดคู่มือ "ปฏิวัติพลังงานผ่านกฏหมายพลังงานหมุนเวียน"