ผลการศึกษากรีนพีซเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย

ในระบบนิเวศบริเวณแหล่งประกอบอุตสาหกรรมภาคกลางระหว่างปีพ.ศ. 2546- พ.ศ. 2554

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 21, 2555
รายงาน รวมผลการศึกษากรีนพีซเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายในระบบนิเวศบริเวณแหล่งประกอบอุตสาหกรรมภาคกลางระหว่างปีพ.ศ. 2546- พ.ศ. 2554

การศึกษาของกรีนพีซตลอดสิบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันพบการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายที่ใช้และปลดปล่อยออกจากภาคอุตสาหกรรมสู่แหล่งน้ำ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่ย่อยสลาย สะสมในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร และมีความเป็นพิษ เช่นโลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่ายสารอินทรีย์บางชนิด เป็นต้น ซึ่งการตรวจพบสารเคมีดังกล่าวในแหล่งน้ำ ตะกอนดิน หรือระบบนิเวศย่อมแสดงถึงสิ่งผิดปกติ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการยุติการปล่อยมลพิษ การใช้สารเคมีอันตราย และวางแผนฟื้นฟูและป้องกันการเกิดมลพิษในแหล่งน้ำ

จำนวนหน้า : 5

A-Summary-Report-of-Greenpeace-study-on-water-pollution-in-Thailand-2003–2012

หมวด