เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 21, 2555
บริษัทเจ้าของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ชั้นนำทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อวงจรมลพิษโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไร การทดสอบโดยการซักล้าง“เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย“ เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงตรวจสอบเชิงปริมาณ ซึ่งตรวจหาปริมาณสารเคมีอันตรายใน กลุ่มโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (Nonylphenol Ethoxylates หรือ NPEs) ที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจากการซักเสื้อผ้าที่มีสารเคมีเหล่านี้ ปนเปื้อนอยู่

21 มีนาคม 2555

ตลอดรายงานฉบับนี้ จะอ้างอิงถึงปริมาณสารเคมีที่ “ถูกชำระล้างออกมา” จากเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างระหว่างระดับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในกลุ่มโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (NPEs) ในเนื้อผ้าส่วนที่ได้รับการซักล้างแล้ว เปรียบเทียบกับระดับปริมาณความเข้มข้นในส่วนที่ยังไม่ผ่านการซักล้างจากผ้าชนิดเดียวกัน ชิ้นเดียวกัน โดยมีสมมติฐานว่า เดิมที ทั้งส่วนที่ผ่านการซักล้างและที่ ไม่ได้ผ่านการซักล้างจากเสื้อผ้าชิ้นเดียวกันจะมีสารเคมีในกลุ่มโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (NPEs) ที่เท่ากัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลและหลักการในกระบวนการเก็บสุ่มตัวอย่าง ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายงานการวิจัย (Technical Report)

จำนวนหน้า : 12

รายงานเสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย

หมวด