ปฏิวัติพลังงาน นครศรีธรรมราช

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 19, 2556
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนสูงมาก

แต่ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าน้อยมาก