กรณีศึกษา "ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม"

สิ่งพิมพ์ - กรกฎาคม 5, 2555
กรณีศึกษา "ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม" หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

5 กรกฎาคม 2555

จากการร้องเรียนของชาวบ้านโดยผ่านทางสื่อมวลชน พบหลักฐานว่าได้มีรถขนสารเคมี ที่บริการรับน้ําเสียหรือกากของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการกําจัดหรือบําบัดได้ลักลอบทิ้งบริเวณที่ว่างร้างและที่สาธารณะในหลายจุดด้วยกัน อาทิ สมทุรปราการ ระยอง ชลบุรี และรวมถึง กรุงเทพมหานครบริเวณที่ทิ้งขยะอ่อนนุช


ซึ่งมีการกระทําเป็นขบวนการ คือตั้งแต่การรับกําจัดกากของเสียอันตรายจากโรงงาน การขนย้ายไปสู่บริษัทผู้รับบําบัดเพื่อออกใบอนุญาติขนย้าย และการนําออกไปทิ้งบริเวณ สถานท่ีภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาติหรือสถานที่สาธารณะแทนการบําบัดหรือกําจัดจริง และในบางกรณียังพบว่ามีการขนย้ายและทิ้งโดยตรงจากโรงงานผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมเอง

จำนวนหน้า 13 หน้า

กรณีศึกษา ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

หมวด