โลกใต้น้ำที่ทะเลหัวไทร

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 26, 2556
ทะเลอาจเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามสำหรับการท่องเที่ยว ทะเลอาจเป็นระบบนิเวศน์ชนิดหนึ่งสำหรับงานด้านนิเวศวิทยา ทะเลอาจเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับเถ้าแก่เจ้าของโรงงาน ทะเลล้วนมีแง่มุมของแต่ละคนแต่ละอาชีพ ทะเลจึงสามารถเป็นมุมชีวิตให้กับทุกคนได้เสมอ

ความสวยงามและสมบูรณ์ของทะเลจึงหมายถึงมุมที่สวยงามของชีวิตแต่ละคน หากทะเลถูกย่ำยีก็หมายถึงมุมที่สวยงามของชีวิตแต่ละคนถูกย่ำยีด้วยเช่นกัน ทะเลจึงไม่ใช่สมบัติของชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ริมทะเล เพียงแต่พวกเขาคือคนรักษาทะเลและนำอาหารจากทะเลมาหล่อเลี้ยงพวกเราทุกคน

huasai A resize -Food Security Map