อุตสาหกรรมข้าวไทยตกอยู่ในอันตราย ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อข้าวไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอ

สิ่งพิมพ์ - ตุลาคม 12, 2553
ในปีพ.ศ.2553 ขณะที่รายงานชิ้นนี้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นนั้น ได้มีความพยายาม ผลักดันข้าวจีเอ็มโอโดยบรรษัทเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ สถาบันวิจัยที่ได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาล และสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute: IRRI)

การพัฒนาและทดลองข้าวจีเอ็มโอจะสร้างความ เสี่ยงให้กับอุตสาหกรรมค้าข้าวของประเทศไทยทั้งระบบ และถ้าการปนเปื้อน ของข้าวจีเอ็มโอ LL601 ได้ชี้เราให้เห็นถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ อุตสาหกรรมค้าข้าวของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนแล้ว หากข้าวไทยปนเปื้อน จีเอ็มโอไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามย่อมสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ ผู้ส่งออกข้าวไทยได้อย่างมหาศาล

อุตสาหกรรมข้าวไทยตกอยู่ในอันตราย ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อข้าวไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอ


Num. pages: 20

Thai-Rice